fbpx

Znamy treść umowy pomiędzy Gminą Miejską a PWiK

basen
basen
28 listopada 2019 roku została podpisana umowa pomiędzy Gminą Miejska Ostróda a Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Ostróda Sp. z o.o dotycząca najmu basenu. Stawka czynszu za najem basenu będzie wynosić 15000 zł miesięcznie. PWiK ma 14 dni na uruchomienie działalności od protokolarnego przekazania obiektu wraz z podstawowym wyposażeniem.

W odpowiedzi na nasz wniosek otrzymaliśmy kopię umowy najmu basenu. Poniżej wybrane fragmenty.

Podstawowe zasady realizacji Urnowy.
§5

 1. Najemca zobowiązuje się do świadczenia Klientom, w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność usług rekreacyjnych w budynku basenu, w szczególności udostępnienia basenu do pływania dla Klientów
 2. W celu świadczenia usług Wynajmujący udostępni Najemcy budynek basenu wraz z wyposażeniem podstawowym.
 3. Najemca może wykorzystywać budynek basenu wraz z wyposażeniem podstawowym także do Świadczenia usług innych niż rekreacyjne, a w szczególności do prowadzenia działalności handlowej z tym zastrzeżeniem, że nie może to zakłócać świadczenia usług rekreacyjnych w budynku basenu zgodnie z warunkami określonymi w 6.
 4. Najemca ponosi wszelkie koszty Świadczenia usług rekreacyjnych w budynku basenu.
 5. Wynajmujący nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania i/lub zaniechania Najemcy

Warunki świadczenia usług w budynku basenu
§6

 1. Usługi świadczone przez Najemcę w budynku basenu mają charakter usług publicznie dostępnych.
 2. Najemca rozpocznie świadczenie usług w terminie do dnia 14 od dnia przekazania mu budynku basenu wraz z wyposażeniem podstawowym. O rozpoczęciu świadczenia usług w budynku basenu Najemca niezwłocznie powiadomi Wynajmującego na piśmie. Najemca zakończy Świadczenie usług w budynku basenu z dniem zakończenia Umowy, ustalonym zgodnie z §8 i 18 Umowy.
 3. Najemca jest zobowiązany świadczyć usługi w budynku basenu codziennie, w tym także w dni ustawowo wolne od pracy, co najmniej w godzinach od 7.30 do 22.00, z zastrzeżeniem ust. 12.
 4. Najemca zobowiązuje się do Świadczenia usług rekreacyjnych na poziomie cen zbliżonych do obowiązujących na rynku. Cennik będzie załącznikiem numer 5 do niniejszej umowy.
 5. Najemca zobowiązuje się do stosowania ulg zgodnie z Cennikiem.
 6. Najemca może zmienić ceny świadczenia usług rekreacyjnych w budynku basenu oraz ulgi wyłącznie za pisemną zgodą Wynajmującego.
 7. Zgoda, o której mowa w ust. 6 udzielana jest na wniosek Najemcy.
 8. Wniosek Najemcy, o którym mowa w ust. 6 powinien być złożony na piśmie i zawierać szczegółowe uzasadnienie zmiany ulg lub cen usług rekreacyjnych świadczonych przez Najemcę w budynku basenu.
 9. Najemca zobowiązuje się do świadczenia usług w budynku basenu z zachowaniem wszelkich wymogów określonych w przepisach prawa, w tym z zakresu bezpieczeństwa oraz warunków sanitarno - higienicznych.
 10. Najemca zapewni zespół ludzki w liczbie i o kwalifikacjach niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług w budynku basenu.
 11. Najemca nie może trwale zaprzestać świadczenia usługi rekreacyjnej w budynku basenu, z zastrzeżeniem ust. 12, poprzez trwałe zaprzestanie świadczenia usługi rozumie się przerwę w jej świadczeniu dłuższą niż niezbędne przerwy techniczne lub konserwacyjne.
 12. Zaprzestanie Świadczenia usług rekreacyjnych w budynku basenu jest dopuszczalne:
  1. w celu przeprowadzenia niezbędnych konserwacji i napraw na łączny okres nie dłuższy niż 28 dni w każdym roku kalendarzowym obowiązywania Umowy,
  2. w celu wykorzystania uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi wobec wykonawców Modernizacji basenu w Ostródzie lub dostawców wyposażenia podstawowego - w zakresie niezbędnym do wykorzystania tych uprawnień,
  3. z przyczyn niezależnych od Najemcy, a w szczególności: wystąpienia awarii technicznych, przerw w dostawie energii elektrycznej oraz podczas zaistnienia nieszczęśliwego wypadku,
  4. na wniosek Najemcy, za uprzednią zgodą Wynajmującego wyrażoną w formie pisemnej
  5. remonty, naprawy wymagane protokołami kontroli są regulowane zgodnie z zapisami kodeksu cywilnego.
 13. Wniosek, o którym mowa w ust. 12 lit. d powinien określać przyczyny zaprzestania zamiaru świadczenia usługi rekreacyjnej w budynku basenu oraz planowany czas jej wznowienia.
 14. Najemca jest zobowiązany do świadczenia usług w budynku basenu w sposób zapewniający realizację założeń Projektów, w szczególności w zakresie zapewnienia trwałości Projektów oraz osiągnięcia, utrzymania i monitorowania wskaźników rezultatu Projektów, zgodnie z załącznikiem nr 4 do Umowy.
 15. Najemca za zgodą Wynajmującego, może:
  1. powierzyć świadczenie usług rekreacyjnych w budynku basenu podwykonawcom,
  2. udostępnić innym podmiotom elementy infrastruktury budynku basenu lub wyposażenia podstawowego w celu wykonywania przez te podmioty działalności gospodarczej z zastrzeżeniem ust. 18,
  3. powierzyć Świadczenie usług rekreacyjnych w budynku basenu powstałej na podstawie porozumienia spółce celowej, której właścicielem jest Najemca.
 16. Wniosek Operatora o wrażenie zgody, o której mowa w ust. 15, powinien być złożony na piśmie. Wniosek ten powinien w szczególności zawierać informację o podstawowych warunkach, w tym cenowych, umowy zawieranej przez Najemcę z podwykonawcą (ust. 15 lit. a) lub innym podmiotem (ust. 15 lit. b).
 17. Wynajmujący informuje na piśmie Najemcę o wyrażeniu lub niewyrażeniu zgody, o której mowa w ust, 15, w terminie 7 dni od otrzymania prawidłowo sporządzonego wniosku.
 18. Udostępnianie przez Najemcę elementów budynku basenu lub wyposażenia podstawowego na okres przekraczający 7 dni, wymaga poinformowania Wynajmującego.
 19. Najemca ma możliwość podnajmu pozostałych, niewykorzystanych części budynku basenu, po uprzednim uzyskaniu zgody Wynajmującego.
 20. Najemca ponosi wobec Wynajmującego pełną odpowiedzialność za prawidłowe świadczenie usług rekreacyjnych w budynku basenu przez podwykonawców.

Okres obowiązywania urnowy oraz czynsz za najem
§8

 1. Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. na okres 3 lat licząc od dnia przekazania budynku basenu Najemcy.
 2. Wynajmujący przekaże Najemcy budynek basenu wraz z wyposażeniem podstawowym w terminie: do 7 dni od dnia podpisania przez Wynajmującego protokołów odbioru prac budowlanych.
 3. Z czynności przekazania budynku basenu sporządzony będzie protokół, podpisany przez przedstawicieli obu Stron.
 4. Wynajmujący będzie ponosił koszty dostaw mediów niezbędnych do eksploatacji budynku basenu nie dłużej niż do końca miesiąca, w którym nastąpiło jego przekazanie Najemcy. W tym terminie Najemca zawrze nowe umowy z dostawcami mediów lub przyjmie cesję umów z dostawcami mediów zawartych przez Wynajmującego.
 5. Do dnia 31 grudnia 2019 r. stawka czynszu za najem wynosi 15000 zł brutto (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100) za każdy miesiąc kalendarzowy.
 6. Stawka czynszu za najem podlega corocznej waloryzacji. Stawka czynszu za najem obowiązująca w danym roku kalendarzowym jest równa stawce czynszu za najem obowiązującej w poprzednim roku kalendarzowym zwaloryzowanej o Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym, opublikowany przez GUS. Jeżeli Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w danym roku nie był większy od 0%, to przyjmuje się, że jego wartość wynosiła 00/0.
 7. Czynsz najmu płatny będzie przelewem na rachunek bankowy Wynajmującego - Gmina Miejska Ostróda BGŻ BNP PARIBAS O/Ostróda 53 2030 0045 1 110 0000 0244 6170 w terminie do dnia 15 każdego miesiąca z góry.
 8. Za dzień dokonania zapłaty czynszu za najem uznaje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Wynajmującego. W przypadku uchybienia terminowi zapłaty Wynajmujący jest uprawniony do naliczenia odsetek ustawowych.

Rozwiązanie Umowy
§18

 1. Najemca może odstąpić od Umowy w przypadku, gdy Wynajmujący nie przekaże mu budynku basenu lub wyposażenia podstawowego w terminie określonym odpowiednio w § 8 Urnowy, przy czym zwłoka wynosi więcej niż 30 dni. W takim przypadku odstąpienie od Umowy następuje z chwilą złożenia Wynajmującemu przez Najemcę odpowiedniego oświadczenia na piśmie.
 2. Najemcy przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem 6-miesięcznego okresu wypowiedzenia.
 3. Wypowiedzenie umowy w trybie §18 ust. 2 będzie możliwe pod warunkiem, że sprawozdanie finansowe Najemcy za rok poprzedzający, w którym dokonywane będzie wypowiedzenie "każe stratę z działalności prowadzonej w wynajmowanym obiekcie basenu, a Zgromadzenie Wspólników Najemcy nie podjęło Uchwały w sprawie pokrycia straty do dnia 30 czerwca danego roku, o której mowa wyżej, poprzez dokapitalizowania Spółki. Operator zobowiązany jest do przygotowanie sprawozdań kwartalnych z działalności prowadzenie basenu.
 4. Wynajmujący może odstąpić od Umowy w szczególności w przypadku, gdy:
  1. Najemca nie rozpocznie Świadczenia usług rekreacyjnych w budynku basenu w terminie określonym w §6 ust. 2 Umowy, przy czym opóźnienie wynosi więcej niż 30 dni.
 5. Wynajmujący może wypowiedzieć umowę w szczególności w przypadkach, gdy:
  1. Najemca niezgodnie z Umową zaprzestanie Świadczenia usług rekreacyjnych w budynku basenu przez okres przekraczający 14 dni lub
  2. Najemca nie uzyska zgody Wynajmującego, o której mowa § 6 ust 15.

Bilety ulgowe

 • uczniowie, studenci bilety ulgowe za okazaniem ważnej legitymacji
 • emeryci/renciści bilety ulgowe za okazaniem ważnej legitymacji emeryta/rencisty
 • osoby niepełnosprawne wraz z opiekunem, jeśli w orzeczeniu jest wymagany opiekun
 • bilety dla grup zorganizowanych
  • 5-10 Rabat 10%
  • 11-20 Rabat 15%
  • 20-40 Rabat 20%
  • 40-50 Rabat 25%
  • Pow. 50 osób Rabat 30%
  • grupy powyżej 30 osób należy wcześniej ustalić
 • dzieci do 7 roku życia - 5 zł
 • Zniżek się nie łączy

Kopia podpisanej umowy (PDF, 6MB)

Dodaj komentarz
Regulamin zamieszczania komentarzy

Niniejszy regulamin podaje jedynie wytyczne a nie ścisłe reguły dotyczące publikacji komentarzy. Użytkownik publikuje swoje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników.
Redakcja zastrzega sobie prawo do kasowania komentarzy bez podania przyczyny.
Użytkownik zamieszczając komentarz automatycznie wyraża zgodę na opublikowanie wypowiedzi zarówno w portalu jak i wykorzystaniu przez podmioty współpracujące.
Będziemy usuwać:
- komentarze zawierające treści sprzeczne z prawem
- komentarze zawierające treści propagujące przemoc i dyskryminację
- komentarze zawierające wulgaryzmy
- komentarze zawierające treści reklamowe
- spam
- komentarze zawierające wyłącznie odnośniki do innych stron
- komentarze zawierające treści obrażające inne osoby
- powtarzające się komentarze
- komentarze znacząco odbiegające od tematu

Wpisy zawierające uwagi, zastrzeżenia zarzuty lub inne treści pod adresem redakcji prosimy kierować bezpośrednio do redakcji. Umieszczone w komentarzach będą usuwane.

Poziom wypowiedzi zależy od osób piszących, dlatego zachęcamy do pisania zgodnie z zasadami ortografii a przede wszystkim na temat.

Komentarze są publikowane w sposób automatyczny niewymagający ingerencji administratora. Jeśli uważasz, że opublikowany komentarz łamie regulamin prosimy zgłosić ten fakt za pomocą odnośnika "Zgłoś administratorowi". Po zapoznaniu się zarówno z treścią komentarza jak i zgłoszenia administrator podejmie decyzję o zdjęciu komentarza z publikacji bądź pozostawieniu go.

Wszelkie kwestie sporne proszę kierować bezpośrednio do redakcji.

Administrator w sposób suwerenny i ostateczny podejmuje decyzję o zdjęciu komentarza z publikacji.
Jeśli z jakiegoś powodu nie zgadzasz się z podanymi tu wytycznymi nie zamieszczaj komentarza.


Regulamin obowiązuje od 2012-04-19