fbpx

Burmistrz ponownie na bakier z prawem

Czesław Najmowicz.
Czesław Najmowicz.
Wojewoda Warmińsko-Mazurski w rozstrzygnięciu nadzorczym z dnia 18 stycznia 2016 roku (PN.4131.9.206) stwierdził nieważność zarządzenie nr 130/2015 Burmistrza Miasta Ostróda w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Ostródzie. W uzasadnieniu czytamy: Zarządzenie jest niezgodne z obowiązującym stanem prawnym.


Przypomnijmy. Burmistrz Ostródy Czesław Najmowicz wydanym w dniu 24 listopada 2015 r. zarządzeniem odwołał dyrektora Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów panią Wiesławę Szczygielską. Termin i tryb odwołania, jak również argumentacja od samego początku budziła wątpliwości, co do zasadności stawianych w niej zarzutów. Burmistrz przekonywał, że to słuszna i potrzebna decyzja, jak mówił zbyt długo zwlekał z odwołaniem dyrektora. Argumentacji burmistrza nie podzielał jednak Kurator Oświaty. Również Wojewoda w wydanym rozstrzygnięciu nie pozostawia złudzeń, co do zasadności zwolnienia ani podstawy prawnej działań burmistrza.
Ponownie działania Burmistrza Ostródy Czesława Najmowicza są określane przez organ nadzoru jako "niezgodne z obowiązującym stanem prawnym". Skoro burmistrz w swych działaniach nie kieruje się przepisami prawa, to czym się kieruje i jakie to może mieć konsekwencje dla samorządu i mieszkańców Ostródy?

W rozstrzygnięciu nadzorczym czytamy:
    Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 2 organ, który powierzył nauczycielowi stanowisko kierownicze w szkole, może odwołać nauczyciela z tego stanowiska w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia w przypadkach szczególnie uzasadnionych, po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty.
    Zarzutów Burmistrza Ostródy, uzasadniających odwołanie Pani Szczygielskiej ze stanowiska Dyrektora Gimnazjum nr 1, nie podzielił Kurator Oświaty w wydanej w dniu 10 listopada 2015r. opinii.
    W zarządzeniu nr 130/2015 Burmistrz wskazał na następujące przyczyny, uzasadniające odwołanie Pani Wiesławy Szczygielskiej z zajmowanego stanowiska bez wypowiedzenia:

  1. niewłaściwy nadzór nad działalnością dydaktyczna gimnazjum oraz spadek efektów prowadzonej działalności dydaktycznej;
  2. niewłaściwe prowadzenie działalności oświatowej, co skutkowało problemami organizacyjnymi oraz spadkiem przyjętych w wyniku rekrutacji uczniów do Gimnazjum nr 1 w Ostródzie;
  3. brak działań i planów zmierzających do zwiększenia liczby uczniów, poprawienia wyników egzaminu gimnazjalnego i aprobowania takiego stanu rzeczy;
  4. brak reakcji na wnioski nauczycieli dotyczące poprawy działalności edukacyjnej i oświatowej gimnazjum oraz stwarzanie konfliktów między nauczycielami i dyrektorem, bez podejmowania prób ich łagodzenia, co skutkowało złą atmosferą wśród nauczycieli w szkole oraz brakiem właściwej relacji z dyrektorem;
  5. niewłaściwa organizacja pracy polegająca na nieuzasadnionym przedłużaniu czasu posiedzeń rad pedagogicznych oraz nieuzasadnionym, niewłaściwym przydziale zajęć dydaktycznych;
  6. rażące naruszania przepisów Kodeksu pracy i Karty Nauczyciela.

    Uzasadniając stwierdzenie dotyczące niewłaściwego nadzoru nad działalnością dydaktyczną gimnazjum oraz spadek efektów prowadzonej działalności dydaktycznej, Burmistrz przywołał sprawozdania sporządzone przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży.
Zdaniem organu nadzoru, przedstawione w Zarządzeniu porównanie wyników sprawdzianu uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Ostródzie i egzaminu uczniów Gimnazjum nr 1 nie upoważniało Burmistrza do podjęcia decyzji o odwołaniu dyrektora szkoły bez wypowiedzenia, zwłaszcza że uzasadnienie nie zawiera W tym zakresie innych dowodów na poparcie tezy o niewłaściwym nadzorze nad działalnością dydaktyczna gimnazjum.
Podobnie organ nadzoru nie podziela argumentu Burmistrza o niewłaściwym prowadzeniu przez Dyrektora Gimnazjum naboru uczniów. Pozostałe zarzuty zawarte w zarządzeniu Burmistrza mogą być rozpatrywane co najwyżej w ramach braku przewidywania przez dyrektora różnych sytuacji, czy też niestarannego działania, nie zaś jako szczególny przypadek uzasadniający jego zwolnienie - czyli działanie w sposób kwalifikowany, wskazane W art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty.
Żadna z wymienionych okoliczności, szczegółowo uzasadnionych w zarządzeniu Burmistrza, nie wyczerpało dyspozycji "przypadków szczególnie uzasadnionych", o których mowa W art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy.
    Sprawa odwołania nauczyciela ze stanowiska kierowniczego W czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia była przedmiotem wielu orzeczeń sądów administracyjnych.
Wojewódzki Sąd Administracyjny W Poznaniu w wyroku z dnia 14 marca 2012r. sygn. akt IV SA/Po 1047/11 dokonał analizy wyrażenia "przypadków szczególnie uzasadnionych". Sąd wskazał, że skoro ustawodawca do zwrotu "uzasadniony przypadek" dodał przysłówek "szczególnie", to nie może ulegać wątpliwości, ze art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty położył nacisk na to właśnie określenie, świadomie zawężając zastosowanie przedmiotowej regulacji do sytuacji zupełnie wyjątkowych, nadzwyczajnych i nagłych, kiedy organ prowadzący ma prawo ocenić, czy dalsze kierowanie szkołą lub placówką oświatowa stanowi istotne zagrożenie dla funkcjonowania tych jednostek lub z jakichkolwiek innych, obiektywnie ważnych przyczyn jest nie do przyjęcia. Z kolei Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 30 grudnia 2014r. sygn. akt II SA/Wa 929/14 uznał, że odwołanie dyrektora szkoły W czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia powinno być ograniczone do sytuacji zupełnie wyjątkowych, nadzwyczajnych, kiedy organ odwołujący ma pełne prawo ocenić, ze dalsze kierowanie szkołą stanowi istotne zagrożenie dla osiągnięcia jej celów lub z jakichkolwiek innych, obiektywnie ważnych względów jest nie do przyjęcia.
W wyroku z dnia 1 września 2010r. sygn. akt 1 OSK 933/10 Naczelny Sąd Administracyjny - wskazując na art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty podkreślił, że nie każde naruszenie prawa przez dyrektora jest wystarczające do zastosowania tej formy odwołania, a jedynie takie, które powoduje konieczność natychmiastowego zaprzestania spełniania tej funkcji z uwagi na zagrożenie dla interesu publicznego. Sąd podkreślił, że dla odwołania szefa placówki oświatowej w trybie natychmiastowym W trakcie roku szkolnego nie jest wystarczające stwierdzenie, że naruszył on przepisy ustawy o systemie oświaty, a w szkole, którą zarządzał, pojawiły się nieprawidłowości.
Odwołanie dyrektora musi mieć bardziej konkretne i faktyczne podstawy prawne (podobnie wyrok NSA z 9 stycznia 2002r. sygn. akt SA/Rz 1969/01; wyrok NSA z 2 sierpnia 2012r. syg. akt I OSK 986/ 12).
W świetle obowiązującego prawa i utrwalonego orzecznictwa sądowo-administracyjnego, wydanie przez Burmistrza Miasta Ostródy Zarządzenia nr 130/2015 z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Ostródzie było nieuprawnione.

Burmistrz może się odwołać od decyzji Wojewody do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie w terminie trzydziestu dni od daty jego otrzymania.

Czytaj również:
Nagłe odwołanie dyrektora Gimnazjum nr 1 - Nowe informacje   
AROGANCJA WŁADZY - nie to tylko taki trik?

Komentarze  
# PiSDoland 2016-01-21 17:53
Na bakier ??? Ludzie on ma prawo w głębokim poważaniu !!! ;-)
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# BezprawieJanek 2016-01-21 18:06
Burmistrza odwołać. Co on wyprawia z ludźmi. Co niedziele w kościele klęczy, a ludzi ma za nic. Jak można później w lustro patrzeć. Wstyd
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# RE: Burmistrz ponownie na bakier z prawemrewelka 2016-01-21 19:17
Dla PiS wszelkie wyroki sądu im niekorzystne mają jedynie aspekt historyczny. Ciekawe jedynie, że dla tak oczywistego rozstrzygnięcia potrzebowano aż 2 miesięcy, kiedy wystarczyłyby 2 godziny. No ale wojewoda też z PiS...
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# HISTORIAex Rodzic 2016-01-22 06:52
Historia lubi się powtarzać.... czyli znowu będzie wypłacone odszkodowanie, które to już będzie wypłacone za rządów PIS? trzecie, czwarte?? Może ktoś policzy... Ech gdyby tak decydenci płacili z własnej kieszeni, może wówczas mieli by trochę pokory!!!
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# W PiSdolandzie można wszysto@ 2016-01-22 11:30
Odszkodowanie 12te kwoty porażające ale nie z kieszeni tego nieodpowiedzialnego człowieka tylko naszej wspólnej.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# RE: Burmistrz ponownie na bakier z prawemtemida 2016-01-22 07:33
Ja to bym dał premie urzędowym prawnikom. Tyle spraw przegrac to też trzeba sie postarać.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# RE: Burmistrz ponownie na bakier z prawemJaś 2016-01-22 10:04
Wawrzyński mówił, Borzuchowski mówił, Majewska mówiła, Krajewski mówił, a ty betonie swoje.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# RE: Burmistrz ponownie na bakier z prawemKonrad 2016-01-22 23:01
Towarzysze spod ciemnej gwiazdy, pojechałeś chłopie! Ci akurat tylko szczekać potrafią a wyborców w d....pie mają :-(
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# radniwyborca 2016-01-23 23:53
Co do trójki to się nie wypowiem, ale Pani Agnieszka to pełen poziom, to ze nie piszą o niej media ani portale to nie znaczy że zapomniała o wyborcach. Znam ją i ciągle działa, teraz na wniosek mieszkańców o nowe przejścia zabiega, dotację dla obecnych klubów malucha opracował i przewalczyła z betonową koalicją. Ma ogromną wiedzę ale sama tego betonu nie rozwali. Bo Radni się boją Burmistrza i jego świty.więc jak nie wiesz to nie pisz. Cieszę się że taka osoba jest w radzie, że można się do niej zwrócić o pomoc. Jest przede wszystkim nie związana z układem, a wiem od pewnego źródła że tez chcieli ją kupić..... Jeszcze kilku takich ludzi i może ten układ rozwalimy!
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# RE: radniSergiusz 2016-01-24 12:41
Żal mi Cię wyborców :-( mało wiesz :-) Włącz myślenie to zobaczysz co kto i dla kogo robi. Dotacja na klub malucha - prywatny biznes kumpeli p. Agnieszki, uchwała podważona przez wyższą i stancję. Wniosek o przejścia?! O czym ty mówisz, komisja rozwoju wystąpiła o 17 i wszystkie zrobione dzięki radnym koalicji. Wspomniana wyżej ekipa pilnuje tylko interesu kilku przedsiębiorców,których akurat rozwój miasta nie specjalnie interesuje. Moja rada,nie daj się manipulować bo jesteś fajny gość! Pozdrawiam!
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# RE: radni@ 2016-01-24 14:05
A umiesz po polsku?
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# RE: Burmistrz ponownie na bakier z prawemgosciua 2016-01-24 15:53
Nie jestem za ty klubem ale ci radni sa stali w swoich pogladach i nie sa choragiewkami jak co nie ktorzy. A szanowny pan Jacek Dudzin to juz sie pojednal z panem burmistrzem za wyrzutke z roboty?bo dziwi jego zachowanie
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# RE: Burmistrz ponownie na bakier z prawemmieszkaniec 2016-01-22 17:04
Czytam co się dzieje w tej naszej Ostródce i ręce opadają. Czy oprócz p. J.Piecha nie ma już w tym mieście nikogo z jajami? Dlaczego ludzie przymykają oczy na bezprawne działania burmistrza i jego świty? Ilość przegranych spraw sądowych przez burmistrza po prostu poraża !. Przecież to z moich, twoich pieniędzy Najmowicz płaci kary zasądzane przez sądy.Dlaczego oprócz tego poratalu nigdzie nie można przeczytać prawdy o naszym mieście? Gdzie się podziały ostródzkie niezależne, obiektywne media? Głownie chodzi mi o gazety, które nabrały wody usta. Czyżby miały w tym jakiś interes, że milczą? Przecież utworzenie przez burmistrza kolejnej szkoły (konkurencyjnej salezjańskiej) doprowadzi do zwolnienia części nauczycieli z dotychczasowych placówek. Jak długo jeszcze będzie w Ostródzie panowało BEZPRAWIE? CCZY ZNAJDZIE SIE W KOŃCU KTOŚ ODWAŻNY KTO POŁOŻY KRES TEJ SZPCE?
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# odważnygreg 2016-01-22 18:49
Temu "odważnemu" na imię "wyborca". Nie musi być odważny. Ale musi samodzielnie myśleć. Najmowicza wybrali wierzący w cuda. Wiara zwalnia z myślenia.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# PiSdu@-@ 2016-01-22 20:34
Przykryte (...) tak samo śmierdzi ale jakoś przyjemniej jak nie widać ;-) To małe wsiowe miasteczko, tu się płci "wszystkim swoim" dookoła. Nikt nie piśnie. Media? W tym mieście nie istnieją!!! Jest blog przyjaciół królika głęboko trzymających palec w czeluściach i dwa szmatławe Zeitungi. Referendum rozstrzygnęło o tym syfie i tylko kolejne może coś zmienić. Tylko ludzie przestali wierzyć że coś mogą zrobić.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# DOŚĆ TYCH RZĄDÓWRE:mieszkaniec 2016-01-23 14:48
Dość tych rządów!!! Dość marnotrawienia pieniędzy publicznych!!!!To nie wszystkie marnotrawstwa jak statki , odprawy ... to wciąż zatrudnianie nieudaczników bez kompletnej wiedzy na jakikolwiek temat. To będzie trwało tak długo, jak my wyborcy będziemy ten stan rzeczy tolerować- stan arogancji burmistrza wobec prawa i zwyczajnych ludzi. Temu człowiekowi burmistrzowanie rozum odebrało. No przeliczył si tym razem.DO DZIEŁA MIESZKAŃCY OSTRÓDY - ODWOŁAĆ TO CAŁE TOWARZYCHO
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# RE: DOŚĆ TYCH RZĄDÓWteodor 2016-01-24 10:34
Piłeś, nie pisz.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Dordca burmistrza radny HochMieszkaniec 2016-01-22 21:56
Zobaczcie filmik
youtu.be/UTqBNRl_NmA
Mamy takich radnych i burmistrza, którzy nie chcą nic dla nas mieszkańców. Tylko rozgrywają swoje gierki naszymi pieniędzmi

Nie głosujcie już na tych Panów
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# RE: Dordca burmistrza radny HochYuri 2016-01-22 23:15
Nooooo niezła łajza.
A statek pięknie naprawiony, pięknie.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# RE: Burmistrz ponownie na bakier z prawemOj 2016-01-22 23:19
Ręce opadają i uszy bolą jak się słucha wypowiedzi naszych włodarzy. Rzut lotką w tłum byłby lepszy niż te demokratyczne wybory i ich wynik.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# ZPOLA 2016-01-23 08:36
PAMIETAJCIE TEZ O ZASLUGACH I OBIETNICACH GNIESKA .Patrz.buta i arogancja przesiąknięta cwaniactwem
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Jest takicytat z Biblii 2016-01-23 09:23
"pycha chodzi przed upadkiem a wyniosłość ducha przed ruiną". Pan Burmistrz nie słyszał widocznie o tym.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# RE: ZPwyborca 2016-01-24 00:05
gdzie ta darmowa komunikacja??
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# OSZUSTOLA 2016-01-24 15:21
Jakie bilety?To było w kampani oszukańczej a teraz jest realne życie
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# RE: Burmistrz ponownie na bakier z prawemJAN 2016-01-23 08:50
Co mi zrobicie jak mnie zlapiecie.To jest motto Foresta Gampa z Ostródy jak wy to mowicie? A... burmistrza chyba jakos tak to nazywacie.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# RE: Burmistrz ponownie na bakier z prawemWiek 2016-01-23 10:37
I tak to nic przy tym co wyprawia Gniesek. Ludzie mówią że on niszczy ludzi, zastrasza w urzędzie, polotkuje nawet nie wie już co na kogo i do kogo gadał. Co za człowiek skąd się tacy biorą. Ale szambo.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# RE: Burmistrz ponownie na bakier z prawemSergiusz 2016-01-23 16:14
Niszczy ludzi?! Egzekwowanie pracy od urzędników, za którą otrzymują wynagrodzenie nazywasz niszczeniem?! Człowieku ocenić się!
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# RE: Burmistrz ponownie na bakier z prawembr 2016-01-23 20:32
Wypadałoby egzekwowanie pracy zacząć od siebie i najbliższych pokoi... Wtedy miałbyś rację.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Co się wyprawia?Rychu 2016-01-26 19:32
Szeroko się juz komentuje w mieście, że ""Ryży " chłopiec ma urojenia przychodzi do Urzędu przed wszystkimi i gada do siebie, zamyka mleko i cukierki na klucz, bo mu urzędnicy kradną, co za paranoja!!! W mieście syf, ludzie łamali ręce i nogi i ciekawe który koleś dostanie za to kasę? Szanowny Pan "Ryży" zamiast zajmować się pewną Panią zza szklanej szyby i szukać haków na pracowników wziąłby się w końcu do roboty, bo to co się wyprawia w tym mieście to przechodzi ludzkie pojęcie!!! Ciekawe jest również to, że szanowny Pan Burmistrz Najmowicz udaje że wszystko jest w porządku i się pięknie uśmiecha, tylko, że niestety w mieście źle się dzieje i śmiać się nie ma z czego!
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# RE: Co się wyprawia?Staś 2016-01-26 21:38
Darek ? to ty ?
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# RE: Burmistrz ponownie na bakier z prawemCzarek 2016-01-23 11:52
Pogadajcie moze o kims innym. Moze o Krajewskim? Ponoc znowu ciekawie na sesji bylo.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# RE: Burmistrz ponownie na bakier z prawemGuest 2016-01-24 23:53
Ten komentarz został usunięty przez Administratora
# RADNY HOCH o RADNYM WAWRZYŃSKIMZOBACZ KONIECZNIE 2016-01-23 12:10 Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# RE: RADNY HOCH o RADNYM WAWRZYŃSKIMKasia 2016-01-23 12:25
Szok !!!!Kto na tych ludzi głosował? Wstyd i jeszcze raz wstyd !!!1 Chciałam wczoraj obejrzec sesję ale nie było transmisji na żywo.Czyzby po tym wspaniałym wystapieniu pana Hocha zabroniono nagrywania ? Jeszcze jedna sprawa która swiadczy o braku kultury ludzi reprezentujących ostródzian. Panie Bera niech się pan uczy od młoszych inteligentniejszych ludzi (przykład sesje rady powiatu) kultury prowadzenia sesji bo pana zachowanie wprowadza nerwową atmosferę sprzyjającą kłótni. Niczemu dobremu to nie służy a przewodniczącemu wręcz nie przystoi.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# RE: RADNY HOCH o RADNYM WAWRZYŃSKIMOstródzianin 2016-01-24 14:43
Co on tam ten Hoch na tej Sesji w czasie przerwy wygaduje to naprawdę jest żenujące. Większego przestępce w Ostródzie jak on sam to naprawdę trudno znaleść.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# ja teżMarta 2016-01-24 21:40
Ja też chciałam obejrzeć i żałuję, że nie nyło online. Podobno mina jednego z radnych jak zobaczył oszukaną rodzinę była bezcenna. Wszystkie barwy tęczy miał na twarzy. Słyszałam też że znowu burmistrz zagrał niesamowitego rock & rolla i zmiażdżył tegoż samego radnego bez honoru.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# RE: ja teżJulka 2016-01-25 12:40
Znajomy radny mówił że młody radny nie wiedział gdzie się schować :) pewnie nie zdążył w porę uciec z sali
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# RE: ja teżi jego doradcy 2016-01-25 13:17
Inny radny mówił, że młody radny jest dziwnie pewny siebie i spokojny, ciągle uśmiechnięty, tak jakby wiele o nich wiedział. Natomiast mówił też, że Darki chcą Czesławowi przynosić na sesje walium i leczyć go na nerwicę, gdyż nie radzi sobie nerwowo z komentarzami młodego radnego? Prawda to?
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# RE: ja teżStaś 2016-01-25 23:08
skoro taki pewny spokojny i uśmiechnięty to mógł podejść i przywitać się z Raczyńskimi
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# RE: ja też@ 2016-01-25 23:22
Po cholerę? Clownów tam było wiele.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# 3Muniek 2016-01-26 11:29
Klaunów są 3 sztuki a wśród nich jeden gigant
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# RE: RADNY HOCH o RADNYM WAWRZYŃSKIMPiotr Krajewski 2016-01-23 12:33
Gratuluję filmiku. Damy radę!
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# przypomnijcie sobieadi 2016-01-24 17:27 Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# RE: przypomnijcie sobie! 2016-01-24 19:10
Lepiej wypieprzyć 5 baniek na "statki", 2 bańki upieprzyć w niesłusznie pobranych obligacjach, żadnej obietnicy nie spełnić - żadnej, odwalić x numerów, zniszczyć x ludzi, niż przyznać się do błędu, który ciebie bezpośrednio nie dotyczy. Prawda, geniuszu?
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# RE: przypomnijcie sobiewybrańcy 2016-01-24 19:32
Demencji nikt tu nie ma żeby przypominać bo kto chce ten pamięta obietnice tego młodnego radnego. Pamiętam też obligacje, statki, niszczenie ludzi i również niespełnianie obietnic przedwyborczych burmistrza. Tu i teraz chodzi o coś całkiem innego, coś co nie powinno mieć nigdy miejsca! Radny na wizji obraża radnego a słownictwo chyba zasięgnięte z melin ! I to jest zastepca przewodniczącego RM ? Natomiast przyzwalanie na te wyzwiska i jeszcze konwersacja ztym panem pozostałych dwóch panów swiadczy jedynie, że reprezentują ten sam poziom. Jak społeczeństwo ma szanować takich ludzi?
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# RE: przypomnijcie sobieYuri 2016-01-24 20:58
A kto tu mówi o szacunku do tych ludzi - Ci prawi i sprawiedliwi oraz światli przedstawiciele władzy sami pracują właśnie w taki sposób na powiedzmy szacunek do nich.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# A na drzewach zamiast liści...Put In 2016-01-25 13:07
Z komuchami trzeba krótko. Ich czas minął 26 lat temu a jakoś nadal są w życiu publicznym. Hoch, że cham, to nic nowego. Inna sprawa, że ma rację
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# RE: A na drzewach zamiast liści...Adam 2016-01-25 13:27
Heinrich nie ma racji. Przecież ten sam Hoch pracując w PGR Ostróda jako "Kulturalno Oświatowy" pracownik należał do PZPR. Nie wszyscy o tym zapomieli. Teraz na nich krzyczy i wyzywa. Coś mu się pomieszało.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# RE: A na drzewach zamiast liści...Kamikaze 2016-01-25 21:25
Jaką p. Henio ma rację że lży publicznie z innymi katolikami drugiego człowieka i nie ważne czy jest on innego wyznania lub innej opcji politycznej. Każdy ma prawo być komuchem, kosmitą lub nawet łajzą i p. Heniowi i tym dwóm pisokatolom nic do tego. Jak chcą włazić jak czopki w tyłek umiłowanego to niech znajdą inny sposób niż lżenie drugiego człowieka.
Pytam się co dla miasta zrobił p. Henio (pokazują to sprawy sądowe) i proszę porównać co zrobił dla miasta p. Wawrzyński i wnioski są jedne - zero nigdy nie będzie większe nawet od jedynki.
Może i p. Wawrzyński jest/był komuchem - a kogo to dziś obchodzi, grunt że robi coś dobrego dla miasta i społeczeństwa i zapewniam p. Henia że jak on odejdzie i podobni jemu, nikt nawet nie będzie pamiętał o komuchach, pisokatolach i życie będzie piękniejsze, a to co po nich pozostanie będzie miarą tego jakim człowiekiem był.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# RE: A na drzewach zamiast liści...Dudu 2016-01-25 22:46
A co komuch zrobił dobrego dla miasta? Sprzedawał psy ze schroniska? Pijany dawał się wyprowadzać z ratusza? Czy może za "dobro" uznać zbieranie go pijanego z parku przez straż miejską? Juz o hicie "bierzcie i pijcie z tego wszyscy" nie wspominam... Obaj siebie warci.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# RE: A na drzewach zamiast liści...Dudus 2016-01-25 22:52
A Pan Krajewski niech się zajmie obietnicami wyborczymi, a nie pisaniem wniosków, donosów i montowaniem filmików!
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# RE: A na drzewach zamiast liści...Kamikaze 2016-01-25 22:57
Pokaż dowody, wyroki sądowe na tą sprzedaż psów, a że pił - święty Dudu się znalazł. Każdy ma prawo błądzić, każdy popełnia błędy ważne jakie wnioski wyciąga, a p. Henio nie wyciąga i penie nie wyciągnie.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# RE: Burmistrz ponownie na bakier z prawemludzie mówią 2016-01-23 12:33
hahahaha prymitywny forest gamp liczył na to ze wieńcem kogos kupi ?????/ hahahaha nie ta liga dla foresta. słyszało się w urzędzie na temat co niektórych radnych których przerobił i pewnie myślał ze z nastepnym mu sie uda hahahaha
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# RE: Burmistrz ponownie na bakier z prawemAla 2016-01-24 01:42
Empatia i religijność wielkiego formatu. Mierzona średnicą wieńca
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# KATOLICYwiz 2016-01-24 15:40
To jest dopiero początek kompromitacji tych panów.To są ludzie bez kompetencji,wiedzy i szacunku. Pustka w głowie.Ślizgają się ze stołka na stołek za nasze pieniądze a wyborców i interesantów mają głeboko w (...).LUDZIE DAJMY CHAMSTWU CZERWONE SWIATŁO!!!!!!!!
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Fakt radny oszukał dzieckoCzarek 2016-01-24 19:38 Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# zdjęciehahahha 2016-01-24 19:41 Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# RE: zdjęcieYuri 2016-01-24 20:54
Darku, Dariuszu ja Ciebie proszę nie idź w tą stronę, daj już spokój z dmuchaniem w tą trąbkę - przed sądem się wykażesz.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# RE: zdjęcieTemida 2016-01-26 00:55
Dokładnie tak Panie Darku. Będzie Pan tak dobry i przypomni nam Pan kiedy ta rozprawa w końcu była/będzie bo czekamy niecierpliwie na werdykt, a sprawa jakby przycichła.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# RE: zdjęcieJaja 2016-01-24 23:50 Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Nie wolno nam zapomniećMieszkańcy Ostródy 2016-01-24 20:44
Oglądajcie chamstwo póki co jeszcze RADNEGO Hocha
youtu.be/UTqBNRl_NmA
Udostepniajcie, krytykujce, żeby każdy mieszkaniec wiedział
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# RE: Nie wolno nam zapomniećOstródzianin 2016-01-24 22:24
Takiego przestępcę jakim jest ten Radny Henryk Hoch to naprawdę trudno znaleść takiego drugiego.Może na początek podam kilka przykładów: Pisanie fałszywych oświadczen,podrabianie podpisów, kradzieże, ustawianie wyborów,za kradzież i pobicie policjantów po wyroku sądowym siedział w więżieniu itd.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# oj,oj@ 2016-01-25 22:55
czasem nie kłamiesz, , od kiedy jest policja
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# RE: oj,ojPaweł 2016-01-26 13:24
Policja jest od czerwca 1990 roku. Przed tym terminem była Milicja. Pan Henio był przedtem, potem i obecnie w dalszym ciągu jest przestępcą.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Antychrystto kusiciel, 2016-01-25 17:41
książę ciemności,szatan,anioł upadły,czart.Niech będzie.Ale na"łajzę"się stanowczo nie zgadzam.Henio poszedł o "jeden most za daleko".
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# RE: AntychrystObserwator 2016-01-26 20:14 Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Fakt: radny hipokrytapio-mich 2016-01-25 09:28 Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# RE: Burmistrz ponownie na bakier z prawemJurek 2016-01-25 11:20
Panie Hainrich. Niech Pan kota ogonem nie odwraca. Tu wpisujemy komentarze dotyczące Pana i pańskich przestępst. To, że Pan jest przestępcą to wie Pan chyba najlepiej. Prawdziwe pańskie oblicze poznaliśmy właśnie przez wpisywanie tych pańskich głupich komentarzy. Powinien Pan wiedzić, że one już Panu nic nie pomogą. Jeżeli ma Pan jeszcze trochę honoru to powinien Pan dobrowolnie zrezygnować z tego stanowiska.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# PrzewodnikOla 2016-01-26 15:26
TERAZ TO BEDZIE MIAL WZIECIE PAN H JAKO PILOT WYCIECZEK Z TURYSTAMI Z NIEMIEC.JUZ NIMCY I MNIEJSZOSC OGLADA TO .NIECH WIEDZA JAKI TO LOBUZ I SKANDALISTA, CWANIAK I CHIPOKRYTA
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# PrzewodnikOla 2016-01-26 15:31
Ps.Bledy do tekstu zastosowalam specjalnie.Poznacie Pana H.po jego wpisach wlasnie po tych bledach.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Henryś zadłużał miastoMarek 2016-01-25 16:03
Ręce po prostu opadają, kiedy się tego słucha.Pierwsza sprawa to zadłużanie miasta.Zarówno pan Hoch jak i obecny burmistrz mieli ogromny wkład w zaciąganiu tych milionów kredytów, o które teraz nie wiadomo dlaczego posądzany jest pan Wawrzyński.
Druga sprawa jest o wiele bardziej przykra.Z tego co mówi pan Henio, miasto postanowiło zainwestować parę złotych publicznych pieniędzy, licząc na to, że wdzięczność pana Czarka za odruch serca ze strony burmistrza będzie trwała co najmniej do końca kadencji tego samorządu. Brakuje mi słów, ażby to odpowiednio skomentować. Powiem tylko,że ludzka podłość nie zna granic. Ale może wcale tak nie było. Może tą historyjkę z wieńcem pan Henio sobie sam wymyślił? Różne rzeczy już na mieście i w niektórych tygodnikach pan Henio przecież opowiadał. A czym się to Henrysia gadanie skończyło, wszyscy dobrze wiemy.Pozdrowienia dla Olgierda i Tadeusza.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# RE: Henryś zadłużał miastoHeniek 2016-01-25 20:34 Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Komunista o KomunistachObserwator 2016-01-26 17:23
Ale jaja. Były Komunista wypowiada się o Komunistach. Warto posłuchać.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# jak ja się cieszę!~!!~!Karol 2016-01-26 19:02
, że mogę was mieć w d....e .
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Nadzór Urzędu????????? 2016-01-26 20:36
Odwołanie Pani Szczygielskiej NIEWAŻNE!!!!
Mnie interesuje fakt inny ... jest Wydział Oświaty w Urzędzie . Czy był jakiś nadzór nad pracą Pani dyrektor?Co w ogóle ten wydział robi? Przegina się , siedzi cichuteńko i NIC NIE ROBI!!!!Tu trzeba wyciągnąć wnioski. Ciekawe ile jest notatek , protokołów i innych dokumentów w tym wydziale na temat pracy Pani Szczygielskiej????Widać , że nowy Pan Wojewoda jest w porzo!
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# pytanie do radnychczy ktoś wie? 2016-01-26 20:54
Gdzie można obejrzeć tegoroczną styczniową sesję? Nagrywana była ? Czy po wyskoku Henia już zrezygnowano z nagrań?
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# z YOUTUBE Hoch już nie zniknieinternetp 2016-01-26 21:56
www.telewizjamazury. pl/.../
ale najważniejsze i tak jest tutaj
youtu.be/UTqBNRl_NmA

Jednak nie trzevva być orłem aby zobaczyć, że TV Mazury nie poakzuje tematów niewygodnych władzy.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# RE: z YOUTUBE Hoch już nie zniknie@ 2016-01-26 22:00
Wniosek radnego Piotra Krajewskiego o odwołanie Hocha:

facebook.com/.../...
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# RE: z YOUTUBE Hoch już nie zniknieJola 2016-01-27 08:31
to nie jest ostatnia sesja
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# RE: z YOUTUBE Hoch już nie zniknieRobert 2016-01-27 12:54
no wlasnie to nie jest ostatnia sesja
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# sesja@ 2016-01-27 15:20 Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# cenzuraWojtek 2016-01-27 20:20
Sesja ze stycznia została dodana na TV Mazury dopiero dzisiaj. Widocznie po wpadce H. Hocha materiał filmowy musi być wcześniej ocenzurowany przez najwyższego kapłana za nim ostródzianie będą mogli obejrzeć
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# krótkaMarek 2016-01-27 22:41
Sesja była krótka bo trwała zaledwie 2 godziny a jeżeli o cenzurę to wystarczy pomyśleć tłuku. Skoro Burmistrz podobno nie płaci tv to chyba za to że pokazuje to czego on sam nie chce prawda? Poza tym za dużo kasy to kosztuje. A jeżeli chodzi o cenzurę to szkoda że TV mazury nie pokazała przekazania koszulki choremu dziecku oszukanemu przez radnego bez honoru.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# RE: krótka@ 2016-01-27 23:08
Odezwał się ten, co głodził dzieci i żalił się, że ze stresu mu nie staje.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# RE: krótkamarik 2016-01-27 23:14
Podsumowując:
- zrobiono pokazówkę, taką charytatywność "na pokaz", aby dokopać radnemu, bo to miała pokazać TV
- jednocześnie koalicjanci burmistrza nie chcą płacić za transmitowanie, po czym wyrażają zdziwienie i oburzenie, że TV tego teatrzyku nie pokazuje
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# pomyłkabolek 2016-01-28 17:43
Oj motasz się chłopaku. Skoro to miała być pokazówka to akurat za tą sesję burmistrz by załapłacił a jednak tego nie zrobił. Poza tym tą akcję organizował Nasz Głos. Jeżeli transmisje są niby cenzurowane to właśnie ta akcja musiałaby by być pokazana online. Zatkało kakao? Teatrzyk to przed wyborami robił radny bez honoru który cały dzień stał przed kościołem i wszystkim się kłaniał. Nieładnie zatem teraz tak żle wypowiadać się o kościele proszę Pana.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# RE: pomyłkacienki bolek 2016-01-28 17:47
PiSprawda Darków i mówi się TĘ akcję i TĘ sesję. Przecinki też do poprawy.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# RE: pomyłkabolek 2016-01-28 17:49
Tyle masz tylko do powiedzenie? Panie radny podobno mama pracuje w sklepie z pieczywem więc może czas w końcu wypełniać obietnice wyborcze?????
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# nie dziw sięlolek 2016-01-28 17:57
Bolek nie dziw się. Zero kolegów, zero znajomych, zero przyjaciół więc zostało tylko trolowanie na tej i innych stronach. Czekamy na następną sesję pewnie burmistrz go znowu objedzie jak leszcz :-)
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# RE: nie dziw sięcienki bolek 2016-01-28 18:09
Jak się nauczysz pisać i skończysz szkołę, czyli nigdy.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# RE: nie dziw się@ 2016-01-28 18:24
Burmistrz objedzie jak leszcz - czyli objedzie i wyjdzie jak leszcz. Następny geniusz pisowni. Ale tym razem ma rację.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# RE: Burmistrz ponownie na bakier z prawemTeofil 2016-01-26 22:16
Kto jest za referendum w sprawie odwołania Burmistrza? Może zacznijmy robić coś w tym kierunku a nie tylko wylewamy tu swoje żale !!
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# wołanie o pomocPiotr 2016-01-27 13:49
Wszędzie słychać głośny płacz, skowyt, wołanie o pomoc i wycie do księżyca tych samych malutkich biednych sfrustrowanych ludzi ha ha ha ha Jeszcze 3 lata tak będzie ha ha
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# TelewizjaOLEK 2016-01-27 19:51
Cos krotka jest ta retransmisja sesji w telewizji.Wszystko wycieli? Ludzie o co ta walka.Jest jak zawsze.Material wycięty i nic sie nie stało. A Handrys jakby nie ten.Taki grzeczny.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# RE: Burmistrz ponownie na bakier z prawempo leki 2016-01-27 20:34
Darku, Dariuszu, Norbercie, Marto, dawajcie Czesławowi leki uspakajające. Taktyka radnego Krajewskiego, wyprowadzanie z równowagi i czerpanie z tego przyjemności, jest bardzo dobra. Obnaża tego znerwicowanego Pana.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# ha haMArta 2016-01-27 22:36
Taktyka ha ha ha żenada i wstyd. Za 3 lata chłop nie ma cona nic liczyć. Gdzie pieniądze dla dziecka? gdzie pró zwalniający który miałza swoją kasę zamontować? gdzie skatepark???? Chłopie do szkoły a nie do polityki!!!!!!!!! Sam jak palec w polityce i życiu - coś to oznaca.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# RE: ha ha@ 2016-01-27 23:11
Marto, wiesz tyle co twój burmistrz. Wielkie nic. Do szkoły razem z guru. Zacznijcie od podstaw prawa. Tobie też matematyka w zakresie podstawowym się przyda. Oczywiście wcześnie z Norbim i Darkiem wiadukt, obiady w szkole, bezpłatną komunikację, a z Cześkiem zakłady pracy.

PS. Norbi woli inną Panią.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# RE: ha haJola 2016-01-28 13:08
Błagam nie piszcie już o tym żenującym młodym radnym. On nie jest wart poświęcania mu uwago. Należy go ignorować.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Skądw Tobie tyle 2016-01-28 14:09
nienawiści do chłopaka?Chyba masz jakiś problem ze sobą.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# RE: SkądJola 2016-01-28 15:02
Brzydzę się nim
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# RE: Burmistrz ponownie na bakier z prawemmi mi 2016-01-27 20:51
Hop! Siup! I od nowa! Polska ludowa! Polska ludowa! Wpiszcie sobie na youtube "kod w pigułce" albo " KOD w Czestochowie". Zobaczycie sobie mentalnosc przeciwników PiS.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# czy teraz nastanie gwałtunio?Zegluga 2016-01-27 21:00
Znów zmiana prezesa żeglugi? Coś się złego w tej spółce dzieje? Cos tu mocno śmierdzi. Oszołoma to dobrze ze w końcu wywalili ale ten obecny sprawia całkiem przyzwoite wrażenie. Czy ktoś nie zaczął pod nim przypadkiem dołków kopać? A może jesienna wizyta w spółce tajemniczych panów w garniturach ma z tym cos wspólnego? Kogo tym razem namaści jednoosobowe zgromadzenie wspólników? Może ktoś wie więcej na ten temat?
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# RE: czy teraz nastanie gwałtunio?Bart 2016-01-27 22:02
Jak mówił poważnie satyryk:
"Ile trzeba nazmieniać, by nic się nie zmieniło..."
Tak będzie w tym przypadku. Nastąpią zmiany o 360 stopni.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# JANwiz 2016-01-28 16:48
Pan Sawicki może na stanowisko prezesa żeglugi i Pan HOCH. BĘDZIE,BĘDZIE SIĘ DZIAŁO,BĘDZIE ZABAWA I RIKI TIKI TAK. DAMY RADE!!!!!!!!!
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# RE: Burmistrz ponownie na bakier z prawemZbychu 2017-02-03 12:45
Ten nasz Hainrich Hoch to przegrał wszystkie swoje sprawy sądowe i został przez sąd wpisany do Krajowego Rejestru Karnego. Nasza Rada Miejska ma się czym chwalić. Teraz siedzi biedak jak kukła i nie zabiera wogóle głosu.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# RE: Burmistrz ponownie na bakier z prawemOstródzianin 2017-02-15 22:11
On nie może zabierać głosu. Odebrano mu głos i co ma biedak zrobić?
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz
Regulamin zamieszczania komentarzy

Niniejszy regulamin podaje jedynie wytyczne a nie ścisłe reguły dotyczące publikacji komentarzy. Użytkownik publikuje swoje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników.
Redakcja zastrzega sobie prawo do kasowania komentarzy bez podania przyczyny.
Użytkownik zamieszczając komentarz automatycznie wyraża zgodę na opublikowanie wypowiedzi zarówno w portalu jak i wykorzystaniu przez podmioty współpracujące.
Będziemy usuwać:
- komentarze zawierające treści sprzeczne z prawem
- komentarze zawierające treści propagujące przemoc i dyskryminację
- komentarze zawierające wulgaryzmy
- komentarze zawierające treści reklamowe
- spam
- komentarze zawierające wyłącznie odnośniki do innych stron
- komentarze zawierające treści obrażające inne osoby
- powtarzające się komentarze
- komentarze znacząco odbiegające od tematu

Wpisy zawierające uwagi, zastrzeżenia zarzuty lub inne treści pod adresem redakcji prosimy kierować bezpośrednio do redakcji. Umieszczone w komentarzach będą usuwane.

Poziom wypowiedzi zależy od osób piszących, dlatego zachęcamy do pisania zgodnie z zasadami ortografii a przede wszystkim na temat.

Komentarze są publikowane w sposób automatyczny niewymagający ingerencji administratora. Jeśli uważasz, że opublikowany komentarz łamie regulamin prosimy zgłosić ten fakt za pomocą odnośnika "Zgłoś administratorowi". Po zapoznaniu się zarówno z treścią komentarza jak i zgłoszenia administrator podejmie decyzję o zdjęciu komentarza z publikacji bądź pozostawieniu go.

Wszelkie kwestie sporne proszę kierować bezpośrednio do redakcji.

Administrator w sposób suwerenny i ostateczny podejmuje decyzję o zdjęciu komentarza z publikacji.
Jeśli z jakiegoś powodu nie zgadzasz się z podanymi tu wytycznymi nie zamieszczaj komentarza.


Regulamin obowiązuje od 2012-04-19