fbpx

Ostróda: Wścieklizna u zwierzecia dzikiego

nietoperz (ilustracja)
nietoperz (ilustracja)
Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ostródzie w związku ze stwierdzeniem wścieklizny u zwierzecia dzikiego - nietoperza.

W dniu 11.09.2019 r. w badaniu laboratoryjnym przeprowadzonym przez ZHW Olsztyn stwierdzono wściekliznę u nietoperza, który został podjęty z prywatnej posesji znajdującej się w miejscowości Ostróda, ul. Żeromskiego 14/1. W związku z zaistniałą sytuacją zostało wydane rozporządzenie nr 1/2815/2019 w sprawie określenia obszaru zagrożonego wystąpieniem wścieklizny,

Zamieszkiwanie nietoperzy w pobliżu siedlisk ludzkich, lasów, parków i zabudowań, a nawet bytowanie w szczelinach znajdujących się w szczelinach budynków mieszkalnych jest zjawiskiem naturalnym.  Nietoperze w  Polsce podlegają  ścisłej  ochronie  gatunkowej.

Nietoperze, tak jak inne ssaki są wrażliwe na zakażenie wirusem wścieklizny ale ryzyko transmisji zarazka, czyli przenoszenia wirusa między zwierzętami jest niewielkie. U chorych nietoperzy obserwuje się utratę zdolności lotu, nadpobudliwość na dotyk i dźwięk, przewracanie się na grzbiet i aktywność dzienną niespotykaną u zdrowych osobników. Nietoperze  nie wykazują  agresji.

Należy zdecydowanie zaznaczyć, że kontakt fizyczny z tak zachowującym się nietoperzem może stwarzać  ryzyko zakażenia wścieklizną.

W obrębie obszaru  zagrożonego:

  1. Należy unikać kontaktu ze zwierzętami dzikimi.
  2. Nie dotykać zwierząt podejrzanych lub padłych, a w przypadku znalezienia na obszarze zagrożonym martwego nietoperza lub innego dzikiego ssaka należy o tym fakcie powiadomić burmistrza, policję lub powiatowego lekarza weterynarii.
  3. Psy powinny być trzymane na uwięzi, a wyprowadzane na smyczy, koty trzymane w zamknięciu.
  4. Bezwzględnie należy dopełnić obowiązku corocznych szczepień psów przeciw wściekliźnie.

 

Rozporządzenie nr 1/2815/2019 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ostródzie z dnia 12 września 2019 r. w sprawie określenia obszaru, na którym występuje wścieklizna zwierząt dzikich, sposobów jego oznakowania i wprowadzenia nakazów

         Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 i 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 201r. poz. 1967) art. 59 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2019 r, poz. 1464) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 stycznia 2005 r. w sprawie zwalczania wścieklizny  (Dz. U. z 2005 r., Nr 13, poz. 103),  w związku ze stwierdzeniem wścieklizny u nietoperza, potwierdzonej badaniem w ZHW Olsztyn nr 5110/2019/DP/21025 z dnia 12.09.2019 r., zarządza się, co następuje:

  • §1. Za obszar zagrożony wścieklizną zwierząt uznaje się teren miasta Ostróda w jego granicach administracyjnych.     
  • §2. Na obszarze określonym w §1 nakazuje się trzymanie psów na uwięzi, a kotów w pomieszczeniach zamkniętych do dnia 12 grudnia 2019 r.;
  • §3. Nakazuje się oznakowanie obszaru zagrożonego poprzez umieszczenie na jego zewnętrznej granicy przy drogach tablic informacyjnych z wyraźnym napisem:   

     „UWAGA! OBSZAR ZAGROŻONY STWIERDZONO WŚCIEKLIZNĘ U NIETOPERZA”            

  • §4. Wykonanie nakazu określonego w §3 powierza się Burmistrzowi Miasta Ostróda.
  • §5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.                         

Powiatowy Lekarz Weterynarii  w Ostródzie Adam Maciej Zimodro

Dodaj komentarz
Regulamin zamieszczania komentarzy

Niniejszy regulamin podaje jedynie wytyczne a nie ścisłe reguły dotyczące publikacji komentarzy. Użytkownik publikuje swoje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników.
Redakcja zastrzega sobie prawo do kasowania komentarzy bez podania przyczyny.
Użytkownik zamieszczając komentarz automatycznie wyraża zgodę na opublikowanie wypowiedzi zarówno w portalu jak i wykorzystaniu przez podmioty współpracujące.
Będziemy usuwać:
- komentarze zawierające treści sprzeczne z prawem
- komentarze zawierające treści propagujące przemoc i dyskryminację
- komentarze zawierające wulgaryzmy
- komentarze zawierające treści reklamowe
- spam
- komentarze zawierające wyłącznie odnośniki do innych stron
- komentarze zawierające treści obrażające inne osoby
- powtarzające się komentarze
- komentarze znacząco odbiegające od tematu

Wpisy zawierające uwagi, zastrzeżenia zarzuty lub inne treści pod adresem redakcji prosimy kierować bezpośrednio do redakcji. Umieszczone w komentarzach będą usuwane.

Poziom wypowiedzi zależy od osób piszących, dlatego zachęcamy do pisania zgodnie z zasadami ortografii a przede wszystkim na temat.

Komentarze są publikowane w sposób automatyczny niewymagający ingerencji administratora. Jeśli uważasz, że opublikowany komentarz łamie regulamin prosimy zgłosić ten fakt za pomocą odnośnika "Zgłoś administratorowi". Po zapoznaniu się zarówno z treścią komentarza jak i zgłoszenia administrator podejmie decyzję o zdjęciu komentarza z publikacji bądź pozostawieniu go.

Wszelkie kwestie sporne proszę kierować bezpośrednio do redakcji.

Administrator w sposób suwerenny i ostateczny podejmuje decyzję o zdjęciu komentarza z publikacji.
Jeśli z jakiegoś powodu nie zgadzasz się z podanymi tu wytycznymi nie zamieszczaj komentarza.


Regulamin obowiązuje od 2012-04-19