fbpx

Znamy treść umowy na budowę wiaduktu.

plan wiaduktu
plan wiaduktu
Urząd Miejski w Ostródzie w odpowiedzi na nasz wniosek o informację publiczną z dnia 2 listopada 2017 roku udostępnił nam kopię umowy na budowę wiaduktu w Ostródzie. Umowny termin zakończenia prac został ustalony na 17 grudnia 2018 roku.

Zamawiający: Gmina Miejska Ostróda
Wykonawca: Budimex S.A.

Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 24.892.441,07 PLN brutto. Wynagrodzenie jest stałe i niezmienne w trakcie realizacji umowy, z zastrzeżeniem sytuacji określonych umowie. O czy mówi ta część umowy?

Przewiduje się możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku:
1) zmiany stawki podatku od towarów i usług, wprowadzonej odpowiednim aktem prawnym- zmianie ulegnie wyłącznie kwota VAT w stopniu wynikającym z wprowadzone] zmiany, przy zachowaniu stałej ceny netto, z dniem jej wprowadzenia;
2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj. Dz.U. 2017 r. poz. 847);
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,

W przypadku zmian (pkt 2 i 3), Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę wysokości należnego wynagrodzenia, po upływie 12 miesięcy od podpisania umowy, przedkładając odpowiednie dokumenty potwierdzające zasadność złożenia takiego wniosku.

Zgodnie z umową Wykonawca udziela udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy na okres 120 miesięcy od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu końcowego (okres gwarancji). W okresie gwarancji Wykonawca będzie usuwał wady i usterki obiektu.
Wykonawca przystąpi do usunięcia wad i usterek w niżej wymienionych terminach:
a) w przypadku awarii i konieczności wyłączenia chociażby części obiektu z eksploatacji: do 24 godzin po otrzymaniu zawiadomienia;
b) w przypadku wystąpienia usterek nieograniczających pracy obiektu: do 72 godzin po otrzymaniu zawiadomienia.
Jeżeli Wykonawca nie wypełni swoich obowiązków wynikających z udzielonych gwarancji, Zamawiający ma prawo bez upoważnienia sądowego zlecić wykonanie naprawy innej firmie, na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji Zamawiający zatrzyma 30 % wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy (746 773,23 PLN).

  • Za niezachowanie terminu końcowego realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,05 % od wynagrodzenia netto, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w przekazaniu prawidłowo wykonanego przedmiotu umowy.
  • Za niedotrzymanie przez Wykonawcę uzgodnionego terminu usunięcia wad w czasie okresu gwarancji Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5.000,00 PLN (pięć tysięcy złotych) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu wad;
  • Jeżeli opóźnienie przejęcia obiektu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy przekroczy ustalony w umowie termin o więcej niż 30 (trzydzieści) dni, Zamawiający będzie upoważniony do odstąpienia od umowy na warunkach opisanych w umowie.

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

Pełna treść podpisanej umowy (PDF)

Dodaj komentarz
Regulamin zamieszczania komentarzy

Niniejszy regulamin podaje jedynie wytyczne a nie ścisłe reguły dotyczące publikacji komentarzy. Użytkownik publikuje swoje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników.
Redakcja zastrzega sobie prawo do kasowania komentarzy bez podania przyczyny.
Użytkownik zamieszczając komentarz automatycznie wyraża zgodę na opublikowanie wypowiedzi zarówno w portalu jak i wykorzystaniu przez podmioty współpracujące.
Będziemy usuwać:
- komentarze zawierające treści sprzeczne z prawem
- komentarze zawierające treści propagujące przemoc i dyskryminację
- komentarze zawierające wulgaryzmy
- komentarze zawierające treści reklamowe
- spam
- komentarze zawierające wyłącznie odnośniki do innych stron
- komentarze zawierające treści obrażające inne osoby
- powtarzające się komentarze
- komentarze znacząco odbiegające od tematu

Wpisy zawierające uwagi, zastrzeżenia zarzuty lub inne treści pod adresem redakcji prosimy kierować bezpośrednio do redakcji. Umieszczone w komentarzach będą usuwane.

Poziom wypowiedzi zależy od osób piszących, dlatego zachęcamy do pisania zgodnie z zasadami ortografii a przede wszystkim na temat.

Komentarze są publikowane w sposób automatyczny niewymagający ingerencji administratora. Jeśli uważasz, że opublikowany komentarz łamie regulamin prosimy zgłosić ten fakt za pomocą odnośnika "Zgłoś administratorowi". Po zapoznaniu się zarówno z treścią komentarza jak i zgłoszenia administrator podejmie decyzję o zdjęciu komentarza z publikacji bądź pozostawieniu go.

Wszelkie kwestie sporne proszę kierować bezpośrednio do redakcji.

Administrator w sposób suwerenny i ostateczny podejmuje decyzję o zdjęciu komentarza z publikacji.
Jeśli z jakiegoś powodu nie zgadzasz się z podanymi tu wytycznymi nie zamieszczaj komentarza.


Regulamin obowiązuje od 2012-04-19