ilustracja, Pług śnieżny, foto: planet_fox (pixabay)

Odśnieżanie miasta w latach 2021-2023

W październiku 2020 roku Gmina Miejska Ostróda ogłosiła postępowanie przetargowe na odśnieżanie dróg. Przetarg unieważniono z powodu braku ofert. Wkrótce po tym gmina zleciała usługę z wolnej ręki a wykonawcą została miejska spółka, bez doświadczenia w takiej działalności. Jak się później okazało spółka zleciła podwykonawstwo lokalnej firmie.

Warto wspomnieć, że poprzednich latach (2017/2018, 2018/2019, 2019/2020) usługę odśnieżania w toku postępowania przetargowego wygrała firma Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Stalzłom Sp. z o.o. (Zamówienie publiczne ZP.271.4.2017). Oferta zwycięskiej firmy zawierała cenę ofertową 1 262 750 zł brutto. Umowa zakończyła się 31 marca 2020 roku.

29 października 2020 roku Gmina miejska ogłosiła przetarg na Utrzymanie przejezdności (odśnieżanie) i zwalczanie śliskości zimowej na drogach gminnych na terenie miasta Ostróda (akcja zimowa) w sezonach zimowych 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023. Termin składania ofert: 2020-11-06 09:00:00

Zamawiający 9 listopada 2020 roku unieważnił postępowanie: Nie złożono żadnej niepodlegającej odrzuceniu oferty. W wyznaczonym terminie składania ofert, w postępowaniu nie wpłynęły oferty.

20 listopada 2020 roku pojawiło się ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (Zamówienie z wolnej ręki): Utrzymanie przejezdności (odśnieżanie) i zwalczanie śliskości zimowej na drogach gminnych na terenie miasta Ostróda (akcja zimowa) w sezonach zimowych 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 Numer referencyjny ZP.271.25.2020.
Jako wykonawcę wskazano miejską spółkę: Żegluga Ostródzko- Elbląska Sp. z o.o. w Ostródzie. Radni miejscy nie kryli zdziwienia trybem zamówienia z wolnej ręki i wyborem spółki bez doświadczenia. Tym bardziej, że na rynku była firma świadcząca wcześniej takie usługi dla gminy.

Umowa została podpisana 1 grudnia 2020 roku. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia określono na maksymalną kwotę 599 996,60 zł brutto. Umowa obowiązuje do 31 marca 2023 roku. Dodatkowe zdziwienie wzbudziła informacja znajdująca się w umowie pomiędzy gminą miejską a miejską spółką. Chodzi o zapis o podwykonawstwie. Jako podwykonawcę spółki wskazano firmę Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Stalzłom Sp. z o.o.. Tą samą, która w poprzednim okresie samodzielnie świadczyła usługę dla miasta.

15 grudnia 2020 roku zwróciłem się z wnioskiem o informację publiczną w zakresie kopii umowy na podwykonawstwo zawartej pomiędzy spółką a firmą Stalzłom. 30 grudnia 2020 roku wysłałem do spółki ponaglenie w związku z brakiem odpowiedzi.

W odpowiedzi udzielonej 31 grudnia 2021 roku spółka napisała:

Niestety nie możemy ujawnić szczegółów umowy. Zostały one zastrzeżone przez wykonawcę jako tajemnica przedsiębiorstwa. Możemy jedynie poinformować Państwa, że umowa została zawarta na jeden sezon, tj. do końca marca 2021 r.

Spółka nie pozostawiła wyboru i 23 stycznia 2021 roku złożyłem skargę na bezczynność do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie. Wyrokiem z 16 marca 2021 roku WSA (Sygn. akt II SAB/Ol 18/21) zobowiązał spółkę do rozpoznania wniosku i zasądził zwrot kosztów postępowania.

W uzasadnieniu Sąd wyraźnie wskazał, że wnioskowana umowa jest informacją publiczną:

W rozpoznawanej sprawie nie jest sporne, że Spółka jest podmiotem zobowiązywanym do udzielenia informacji publicznej, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4 u.d.i.p., a żądana przez Skarżącego informacja, to jest zawarta między Spółką a ww. Przedsiębiorstwem umowa dotycząca podwykonawstwa umowy zawartej 1 grudnia 2020 r. pomiędzy Gminą a Spółką, dotyczącej utrzymania przejezdności (odśnieżania) i zwalczania śliskości zimowej na drogach gminnych na terenie Ostródy, stanowi informację publiczną, gdyż dotyczy dysponowania majątkiem publicznym.
Zatem, Spółka była zobowiązana załatwić przedmiotowy wniosek w trybie przewidzianym przepisami u.d.i.p.

Spółka odmówiła udostępnienia żądanej przez Skarżącego informacji publicznej, stwierdzając, że jest ona objęta tajemnicą przedsiębiorcy. W tej sytuacji, zgodnie 2 art. 16 ust. 2 i art. 21 u.d.i.p., nie mogła poprzestać tylko na poinformowaniu Skarżącego zwykłym pismem o odmownym załatwieniu wniosku, ale zobowiązana była wydać decyzję administracyjną. Niewydanie decyzji odmownej uniemożliwia Skarżącemu weryfikację zajętego w tym zakresie przez Spółkę stanowiska, które podlega odrębnemu zaskarżeniu i nie może zostać przesądzone w niniejszym postępowaniu. Dopiero w ewentualnym przyszłym postępowaniu zainicjowanym na skutek odmowy udostępnienia informacji publicznej dokonanej w prawidłowej formie możliwe będzie rozstrzygnięcie, czy odmowa taka jest zasadna, czy też powinna być ona udostępniona w całości lub po częściowej anonimizacji.

8 kwietnia 2021 roku otrzymałem wnioskowaną kopię umowy. Tym samym spółka udzieliła kompletnej odpowiedzi na wniosek z 15 grudnia 2020 roku.

Umowa pomiędzy spółką Żegluga Ostródzko- Elbląska Sp. z o.o. w Ostródzie a firmą Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Stalzłom Sp. z o.o. została zawarta w dniu 1 grudnia 2020 roku na sezon zimowy 2020/2021 z terminem zakończenia umowy określonym w § 2 na dzień 31 marca 2021 roku. Jednak w §10 tej samej umowy wskazano, że umowa została zawarta na czas określony do dnia 31 marca 2020 roku.
Umowa mówi o miesięcznym ryczałcie za gotowość w wysokości 8000 zł brutto lub 4000 zł brutto, w zależności od czasu prowadzenia usługi zimowego utrzymania dróg. W umowie jest też mowa o wynagrodzeniu za wykonanie czynności przy akcji zimowej z użyciem sprzętu i materiałów. Szczegóły zawarte są w załączniku do umowy. Szacunkowy koszt za cały okres został wskazany w wysokości blisko 136 tys. zł brutto.

Umowa zawarta pomiędzy Gminą Miejską Ostróda a spółką Żegluga Ostródzko- Elbląska Sp. z o.o. w Ostródzie

Poniżej pełna treść umowy zawartej pomiędzy spółką: Żegluga Ostródzko- Elbląska Sp. z o.o. w Ostródzie a firmą Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Stalzłom Sp. z o.o..

mt_gallery: Umowa