fbpx

Umowa na sprzątanie jeziora.

Zatoka Jeziora Drwęckiego
Zatoka Jeziora Drwęckiego
Postępowanie na oczyszczanie brzegu jeziora zakończyło się w marcu a umowę podpisano 4 kwietnia 2020 roku. Do dziś jednak nie udostępniono w BIP treści umowy, choć od dłuższego czasu w przypadku niemal wszystkich postępowań, umowy były publikowane krótko po ich podpisaniu. Urząd potrzebował 11 dni, by udostępnić skan umowy. Co nas cieszy, tym razem obyło się bez skargi na bezczynność.

We wstępie umowy czytamy
Biorąc pod uwagę, że:
- Wykonawca posiada kwalifikacje niezbędne do należytego wykonania przedmiotu umowy;
- oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), pod nazwą: Oczyszczanie linii brzegowej jeziora Drwęckiego oraz w obrębie przystani wodnych, mola, nart wodnych, kąpieliska Jeziora Drwęckiego oraz rzeki Drwęcy z pływających odpadów komunalnych oraz z pływającej roślinności wodnej uszkodzonej przez jednostki pływające,
- intencją Stron umowy jest wykonanie w wyniku jej realizacji przedmiotu umowy w sposób terminowy, zgodny z opisem przedmiotu zamówienia.

§ 1. Przedmiot umowy

  1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, zgodnie ze złożoną ofertą: Oczyszczanie linii brzegowej jeziora Drwęckiego oraz w obrębie przystani wodnych, mola, nart wodnych, kąpieliska Jeziora Drwęckiego oraz rzeki Drwęcy z pływających odpadów komunalnych (butelek, puszek, i innych odpadów) oraz z pływającej roślinności wodnej uszkodzonej przez jednostki pływające.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do informacji o zamówieniu.

§ 2. Wynagrodzenie

  1. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy za zrealizowany przedmiot zamówienia- uwzględniający wszystkie składniki określone w umowie ustala się na kwotę: 28.900,00 PLN brutto (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset złotych brutto).
  2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją usługi, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.
  3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1.
  4. Płatność wynagrodzenia określonego w ust. 1-2 następować będzie w okresach miesięcznych, w wysokości: miesiące kwiecień-sierpień 4.816,67 PLN brutto (słownie: cztery tysiące osiemset szesnaście złotych 67 groszy brutto) za każdy miesiąc, natomiast w miesiącu wrześniu 4.816,65 PLN brutto (słownie: cztery tysiące osie set szesnaście złotych 65 groszy brutto

§ 3. Termin wykonania zamówienia

  1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie: od dnia podpisania umowy do dni 30 września 2020 r. w czasie nie utrudniającym rozgrywania imprez sportowych i korzystania z wyciągu nart wodnych.

Umowa została podpisana 4 kwietnia 2020 roku pomiędzy Gminą Miejską Ostróda a CEREBRUM Sp. z o.o., ADAN Sp. z o.o., prowadzącymi działalność gospodarczą pod nazwą: D.S.Z. INWESTYCJE OSZCZĘDNOŚCI s.c., reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa z dnia 30.03.2020 przez: Czesława Sylwestra Pepel, zwanym dalej Wykonawcą.

Dokumenty do pobrania:
Umowa,
Załącznik do umowy
Zamówienie publiczne w BIP

Dodaj komentarz
Regulamin zamieszczania komentarzy

Niniejszy regulamin podaje jedynie wytyczne a nie ścisłe reguły dotyczące publikacji komentarzy. Użytkownik publikuje swoje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników.
Redakcja zastrzega sobie prawo do kasowania komentarzy bez podania przyczyny.
Użytkownik zamieszczając komentarz automatycznie wyraża zgodę na opublikowanie wypowiedzi zarówno w portalu jak i wykorzystaniu przez podmioty współpracujące.
Będziemy usuwać:
- komentarze zawierające treści sprzeczne z prawem
- komentarze zawierające treści propagujące przemoc i dyskryminację
- komentarze zawierające wulgaryzmy
- komentarze zawierające treści reklamowe
- spam
- komentarze zawierające wyłącznie odnośniki do innych stron
- komentarze zawierające treści obrażające inne osoby
- powtarzające się komentarze
- komentarze znacząco odbiegające od tematu

Wpisy zawierające uwagi, zastrzeżenia zarzuty lub inne treści pod adresem redakcji prosimy kierować bezpośrednio do redakcji. Umieszczone w komentarzach będą usuwane.

Poziom wypowiedzi zależy od osób piszących, dlatego zachęcamy do pisania zgodnie z zasadami ortografii a przede wszystkim na temat.

Komentarze są publikowane w sposób automatyczny niewymagający ingerencji administratora. Jeśli uważasz, że opublikowany komentarz łamie regulamin prosimy zgłosić ten fakt za pomocą odnośnika "Zgłoś administratorowi". Po zapoznaniu się zarówno z treścią komentarza jak i zgłoszenia administrator podejmie decyzję o zdjęciu komentarza z publikacji bądź pozostawieniu go.

Wszelkie kwestie sporne proszę kierować bezpośrednio do redakcji.

Administrator w sposób suwerenny i ostateczny podejmuje decyzję o zdjęciu komentarza z publikacji.
Jeśli z jakiegoś powodu nie zgadzasz się z podanymi tu wytycznymi nie zamieszczaj komentarza.


Regulamin obowiązuje od 2012-04-19