Dzieci będą się uczyć w dwóch budynkach

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 4 Czas niepewności związany z losem budynku przy ul. Kościuszki 14 mamy za sobą. Wszelkie wątpliwości zostały rozwiane podczas posiedzenia Komisji Rozwoju i Gospodarki Komunalnej. Dzieci będą się uczyć w dwóch budynkach. Tym samym rodzice mogą spokojnie myśleć o przyszłości swoich pociech i bez obaw mogą uczestniczyć w naborze do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4.

Wokół tzw. „likwidacji” SP4 narosło wiele mitów, które powtarzane z ust do ust, przy jednoczonej, nie bójmy się powiedzieć złej polityce informacyjne, doprowadziły do niepokoju wśród rodziców. Uchwała z 2017 roku mówi o przeniesieniu siedziby szkoły. Przez jednych zostało to odebrane jako czysta formalność, dla innych była to jednoznaczna informacja o zamiarze likwidacji szkoły w budynku przy ul. Kościuszki 14. Uchwała Nr XXXVIII/268/2017 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 20 września 2017 r. mówi:

§ 1. Stwierdza się, że z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa nr 4 w Ostródzie z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 14, 14-100 Ostróda, wchodząca w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 w Ostródzie z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 14, 14-100 Ostróda, stała się ośmioletnią Szkołą Podstawową nr 4 w Ostródzie z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 14, 14-100 Ostróda, od dnia 1 września 2019 r. – z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 22, 14-100 Ostróda, wchodzącą w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 w Ostródzie z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 14, 14-100 Ostróda, od dnia 1 września 2019 r. – z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 22, 14-100 Ostróda.

W ślad za uchwałą ówczesne władze samorządowe wskazywały różne plany zagospodarowania budynku po 1 września 2019 roku. Padały propozycje przeniesienia biblioteki, udostępnienia pomieszczeń dla Centrum Kultury, utworzenia sali kinowej itd. Dyskusja w tym temacie nieco przycichła, jednak pod koniec 2018 roku odżyła na nowo.

Komisja Rozwoju i Gospodarki KomunalnejNa dwóch spotkaniach z rodzicami nie było jednoznacznego przekazu. Brak jasnego komunikatu, niedomówienia, sprzeczne komunikaty z różnych stron nie pomagały i powodowały niepotrzebną nerwowość. Sprawa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 jest o tyle kłopotliwa, że 22 marca 2019 roku kończy się nabór do tej szkoły. W związku z brakiem oficjalnego komunikatu o losach szkoły po 1 września 2019 roku część rodziców rezygnowała z uczestnictwie w naborze do tej szkoły. Ta kwestia była też podnoszona podczas dzisiejszej komisji. Obecni przedstawiciele rodziców i przewodniczący komisji prosili o szybką reakcję i wydanie jakiegoś komunikatu przez władzę. Jeszcze w trakcie obrad komisji burmistrz wydał oficjalne oświadczenie w tej sprawie:

Oświadczenie Burmistrza Ostródy:
Szanowni Rodzice,
uprzejmie informuję, że uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 pozostaną w dwóch budynkach:
- klasy 0 oraz I-III w budynku przy ul. Kościuszki 14
- klasy IV-VIII w budynku przy ul. Kościuszki 22
Jednocześnie informuję, że oba budynki zostaną zaadaptowane do potrzeb dzieci i ich rodziców w podziale na dzieci do lat 10-ciu i powyżej 10-ciu.
Zapraszamy do składania podań o przyjęcie do szkoły.

Dobrą wiadomością jest to, że utrzymanie dwóch budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 to nie kwestia najbliższego czy przyszłego roku szkolnego, ale decyzja bezterminowa.

Sprawa wymaga jeszcze zmiany uchwały i wskazania dwóch lokalizacji, ale wydaje się to tylko czystą formalnością. Jak usłyszeliśmy od zastępcy burmistrza Agnieszki Majewskiej-Pawełko jest to już przedmiotem rozmów z kuratorium.

Rada rodziców złożyła dziś w urzędzie dokument, w którym zawarty jest pomyśl na wykorzystanie budynku przy Kościuszki 14 m.in. na grupy przedszkolne. 4 kwietnia 2019 roku planowane jest kolejne zebranie z rodzicami w sprawie szkoły.

Z informacji podanych na komisji wynika, że Gmina Miejska Ostróda nie będzie ograniczała naboru dzieciom z Gminy Ostróda. Odbędzie się to jednak z jednym zastrzeżeniem, że w pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci z miasta, a w przypadku wolnych miejsc będą przyjmowane dzieci z gminy.

W związku ze specyficzną sytuacją w szkole przedstawiciele rodziców poruszyli temat przedłużeniu naboru w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4. Agnieszka Majewska-Pawełko nie wykluczyła takiej możliwości, jednak wymaga to rozmów z dyrektorami szkół i zakończenia obecnego procesu naboru. Temat jest otwarty i widać wolę pozytywnego załatwienia tej sprawy.

Podczas dyskusji na temat szkoły podstawowej padła deklaracja o możliwości przeniesienia szkoły muzycznej do wolnych pomieszczeń w budynku przy ul. Kościuszki 14. Aktualnie użytkowany budynek na Placu Tysiąclecia jest w fatalnym stanie technicznym. Obecna na spotkaniu dyrektor Jolanta Niegowska przedstawiała pokrótce historię szkoły, jej dokonania i potrzeby.

Społeczna Szkoła Muzyczna I st. w Ostródzie została założona przez Ostródzkie Towarzystwo Muzyczne w dniu 1 września 1995r. Nauczanie odbywa się w dwóch cyklach sześcio- i czteroletnim w następujących klasach instrumentalnych: fortepian, skrzypce, gitara. Uprawnienia szkoły publicznej placówka uzyskała 26 lutego 1997r. Decyzją Ministra Kultury i Sztuki DSA.I.7755-35A/97. Obecnie w szkole uczy się 82 uczniów, kadra pedagogiczna liczy 9 osób.
Pozostają jeszcze do ustalenia kwestie formalne i techniczne, co zapewne będzie przedmiotem kolejnego spotkania z władzami, które ma się odbyć w najbliższym czasie.