fbpx

Kinga Wiśniewska – odpowiedzi na pytania

Kinga Wiśniewska - kandydat na burmistrza
Kinga Wiśniewska - kandydat na burmistrza
Odpowiedzi kandydatki na 12 pytań.

1. Czy w pierwszych dwóch latach od wyboru na burmistrza podejmie Pani/Pan działania zmierzające do wybudowania przynajmniej jednej nowej hali sportowej umożliwiającej uprawianie sportów typowo halowych?
Zanim zaczniemy myśleć o budowie kolejnych obiektów, sprawdźmy rzetelnie jak działają te, które już mamy. Rozmawiałam z przedstawicielami kilku klubów sportowych – jedni mówią nowa hala jest potrzebna, inni – że wystarczy dobrze wykorzystać to co już jest. A ponieważ obietnice bez oparcia w twardych danych są zwykłym populizmem - proponuję zacząć od sprawdzenia stopnia wykorzystania istniejących obiektów sportowych (do celów: komercyjnych i niekomercyjnych, sportu amatorskiego i wyczynowego). Warto też wiedzieć w jakim stopniu ze swoich obiektów popołudniami korzystają poszczególne szkoły, a w jakim zakresie szkolne sale sportowe wykorzystywane są przez kluby sportowe czy grupy mieszkańców. Dopiero takie dane dadzą rzetelne informacje o liczbie klubów, ale także liczbie osób korzystających z tych obiektów i ich potrzebach. Tym bardziej, że różne aktywności czy dyscypliny sportowe mają różne potrzeby. Warto ze środowiskiem sportowym zwyczajnie porozmawiać i poznać potrzeby poszczególnych klubów czy grup mieszkańców.
I dopiero gdy zbierze się te wszystkie dane można podjąć rozsądną, opartą na faktach decyzję – czy w Ostródzie potrzebujemy faktycznie nowego obiektu sportowego, czy tylko spójnego i efektywnego systemu zarządzania wykorzystaniem istniejących obiektów i koordynacji działań. Na pewno przydałby się miastu jeden elektroniczny system informacji o dostępności określonych sal czy obiektów tak żeby wszyscy mieszkańcy mieli wiedzę gdzie, kiedy i jakie zajęcia odbywają się w danym czasie. Byłoby to jednocześnie bardzo dobre narzędzie zarządzania tymi obiektami.

2. Proszę podać, kogo powoła Pani/Pan na zastępcę burmistrza lub uzasadnić odmowę podania nazwiska zastępcy?
Znaczenie mają kompetencje i umiejętności ludzi a nie ich nazwiska i takim kluczem będę się kierować przy doborze współpracowników, dlatego na decyzje personalne przyjdzie jeszcze czas. Największe zasoby są już w tej chwili dostępne w urzędzie, miejskich jednostkach i spółkach. Kluczowe jest żeby jak najlepiej wykorzystać tkwiący w tych ludziach potencjał.

3. Czy w ciągu 6 miesięcy od wyboru na burmistrza wprowadzi Pani/Pan w pełni przejrzysty, kompletny i prowadzony na bieżąco rejestr wszystkich umów zawieranych przez Urząd Miejski oraz jednostki podległe?
Oczywiście – ale po co czekać 6 miesięcy? Taka informacja powinna być dostępna, po prostu uzupełniana na bieżąco przez poszczególne komórki urzędu i widoczna dla wszystkich w Internecie. Mam nadzieję, że wiedząc o tym, że każdy wydatek jest jawny bardziej dba się o jego racjonalność i efektywność. To oszczędność i ochrona przed nieprawidłowościami.
Generalnie nowoczesne miasto potrzebuje systemów informatycznych do dobrego nim zarządzania. Jest to część idei smart city – i w tym kierunku mam nadzieję także zmierzać. Systemy takie usprawniając jednocześnie pracę urzędników czy pracowników innych jednostek miejskich powodują bezpośrednią dostępność informacji dla obywateli. Pisałam już o tym przy okazji wykorzystania obiektów czy hal sportowych, ale najlepszym tego przykładem może być aplikacja http://naprawmyto.pl, którą stworzyła i administruje zaprzyjaźniona z nami organizacja pozarządowa z Warszawy. Taka aplikacja ma za zadanie ułatwić komunikację mieszkańców z urzędem, zgłaszanie usterek bezpośrednio do odpowiedniej komórki, a tym samym ułatwia zarządzanie miastem. Co ważne jest to aplikacja działajaca już w wielu miastach w Polsce, przetestowana i ciągle rozwijana.

4. Czy w ciągu 6 miesięcy od wyboru na burmistrza opublikuje Pani/Pan zarządzenie dotyczące warunków technicznych dla nowych dróg rowerowych na terenie miasta Ostródy, w którym zostanie jednoznacznie wskazane, że nowe drogi rowerowe powinny być budowane wyłącznie z wykorzystaniem asfaltu lub innego materiału o parametrach do niego zbliżonych?
Skoro do tej pory nie wystarczały zalecania, standardy i wytyczne kształtowania infrastruktury rowerowej wydawane m.in. przez GDKiA czy nawet samą UE to może faktycznie takie posunięcie jest w naszym mieście konieczne. Z tym, że polityka rowerowa w Ostródzie powinna stać się elementem szerszej perspektywy dotyczącej zrównoważonego transportu. Chodzi o to żeby dać mieszkankom i mieszkańcom realny wybór sposobu przemieszczania się po mieście i obok samochodów zachęcać do komunikacji publicznej oraz korzystania z rowerów. System rozwiązań poprawiających drożność dróg (malejące korki), mających walor ekologiczny, ale też jak w przypadku korzystania z rowerów również aspekt prozdrowotny.
Na tle innych miast mamy mało dróg rowerowych – zwłaszcza tych biegnących przez miasto. I mają one niski standard ze względu na nawierzchnię, czyli kostkę betonową. Powinna ona jak najszybciej odejść w zapomnienie, gdyż jest najgorszym możliwym zastosowaniem dla nawierzchni rowerowej. GDDKIA co najmniej od 2012 r. rekomenduje jednoznacznie nawierzchnię asfaltową jako równiejszą, bezpieczniejszą, trwalszą, czytelniejszą dla użytkowników i TAŃSZĄ niż kostka betonowa („Opinia w sprawie typowych nawierzchni dróg dla rowerów” czy „Wytyczne dla infrastruktury pieszej i rowerowej”).
Ale nie tylko o sama nawierzchnię tu chodzi. Zasadniczym celem takiej polityki powinno być stworzenie w naszym mieście spójnego sytemu tras rowerowych, przebiegających przez najważniejsze szlaki komunikacyjne.
I oczywiście, trzeba pamiętać, że każde tego typu infrastrukturalne przedsięwzięcie wymaga konsultacji z mieszkańcami.

5. Czy Pani/Pana zdaniem budynek Szkoły Podstawowej nr 4 (ul. Kościuszki) od września 2019 roku powinien pozostać szkołą podstawową, czy jednak powinien być przekształcony na inne cele, jeśli tak, to jakie? Jakie działanie podejmie Pani/Pan w tej sprawie?
Zacznijmy od tego, że infrastruktura miejska ma służyć świadczeniu wysokiej jakości usług publicznych. Dotychczas ten budynek służył celom edukacyjnym i do takich celów jest przystosowany. Prognozy demograficzne dla Ostródy są nieubłagane. Główny Urząd Statystyczny w Prognozie ludności gmin na lata 2017-2030 przewiduje, że do 2030 roku będziemy mieli w Ostródzie niemal pół tysiąca mniej dzieci w wieku szkolnym. W połączeniu z wdrożoną reformą edukacji i likwidacją gimnazjów, w dłuższej perspektywie utrzymywanie szkoły w dwóch budynkach wydaje się niecelowe. Ale też takich decyzji nie można podejmować bez głębszego zastanowienia i bez szerszej analizy danych.
Zapewnienie najlepszej edukacji dla każdego jest ważną częścią naszych 11 Tez dla Ostródy. Oświata to nie tylko zasadnicza pozycja w budżecie Ostródy. Dla mnie to jedno z najważniejszych zadań miasta. Dzisiejsi uczniowie szkół podstawowych na rynek pracy wyjdą około 2030 roku. Czy wiemy jakie zawody pojawią się na rynku pracy, a jakie nie będą już potrzebne. Jakie umiejętności powinien mieć młody człowiek wchodzący na ten rynek? Kreatywne myślenie, zdolność do twórczego rozwiązywania problemów i pracy w zróżnicowanym środowisku, a także posiadanie wiedzy z różnych obszarów i dziedzin jest tym, czego już dziś najbardziej poszukują pracodawcy. I ten trend raczej się nie zmieni. Mi osobiście marzy się utworzenie Centrum Nauki i Kreatywnych Technologii, wspólnego dla wszystkich miejskich szkół ośrodka doskonalenia i wsparcia nauczycieli. Jednocześnie będącego miejscem zajęć dla dzieci i młodzieży, wykorzystującego nowoczesne osiągnięcia i metody nauczania. Stowarzyszenie RzeczJasna już w tej chwili prowadzi współpracę z Centrum Nauki Kopernik, a w ubiegłym roku prowadziliśmy Forum Edukacji Realnej, gdzie gościem była przedstawicielka modelowego przykładu takiego centrum - http://www.tumo.org.
Być może ten budynek będzie do tego dobrym miejscem. Ale trzeba to sprawdzić, zmapować zasoby i potrzeby – także w innych obszarach usług publicznych.

6. Czy po objęciu urzędu wystąpi Pani/Pan o zgodę rady i rozpocznie proces pozyskania budynków hali sportowej i dawnego pomieszczenie kina znajdującego się na terenie Czerwonych Koszar, a ewentualny proces zakupu poprzedzi szczegółową analizą kosztów i możliwości adaptacji na takie cele?
W naszym komitecie o Czerwonych koszarach myślimy w sposób zdecydowanie szerszy. Czerwone Koszary to nie tylko hala sportowa i dawne kino wojskowe. Cały kompleks Czerwonych Koszar powinien stanowić przedmiot zainteresowania Rady Miasta i o to będę zabiegać. To strategiczny teren do rozwoju sporej części miasta, swoiste subcentrum, którego właściwe wykorzystanie może zadecydować o dynamicznym rozwoju lub stagnacji nie tylko wschodnich kwartałów Ostródy, ale i całego miasta.
Nie ulega wątpliwości, że tak poważny proces o znaczeniu miastotwórczym, jakim byłoby włączenie Czerwonych Koszar do tkanki miejskiej, wymaga analiz finansowych oraz wypracowania koncepcji – takie działania podejmę bez zwłoki, mając świadomość ich wagi dla powodzenia rozwoju miasta. Koncepcję zagospodarowania tego obszaru będę chciała przeprowadzić we współpracy z mieszkańcami Ostródy, w formule nowoczesnych warsztatów planistycznych dla wszystkich grup interesariuszy, przy wsparciu kompetentnych ekspertów (zewnętrznych i wewnętrznych).

7. Jakie jest Pani/Pana zdanie na temat przekształcenia Polskiej Górki z obecnego stanu na cmentarz komunalny. Proszę o uzasadnienie.
Uważam, że pomysł odnowienia pochówków na Polskiej Górce jest chybiony. Przede wszystkim pamiętajmy, że ten cmentarz i brama nań prowadząca są wpisane do rejestru zabytków nieruchomych woj. warmińsko-mazurskiego (- cmentarz, k. XVIII, nr rej.: 3955 z 20.04.1988; - brama, 1834 r., nr rej.: 1965 z 14.08.1987). W związku z tym stanowią one dobro kultury i jako takie powinny podlegać szczególnej ochronie.
Istotny jest też aspekt przestrzenny. Myślmy o mieście jako o całości. Teren Polskiej Górki to zielony kompleks, stanowiący naturalne połączenie nabrzeża Jeziora Drwęckiego ze zdegradowanymi obecnie terenami dawnych koszar Bergkaserne (baza PKS/Mobilis) oraz innych terenów zdegradowanych wokół ulic Garnizonowej, Gizewiusza, Polnej, Przemysłowej czy Olsztyńskiej. Odnowienie pochówków spowoduje na wiele kolejnych lat jeszcze większe odcięcie i trwałe rozgrodzenie tych części miasta. Racjonalne byłoby raczej uporządkowanie Polskiej Górki i przekształcenie w urządzony teren zielony, z kilkoma lapidariami poświęconymi pamięci dawnych mieszkańców Ostródy. Przecież taki kompleks zieleni w środku miasta, w sąsiedztwie intensywnie wykorzystywanych przez samochody dróg, jest potrzebny chociażby dla lepszej jakości powietrza, którym oddychamy.

8. Kto Pani/Pan zdaniem powinien zarządzać basenem – zewnętrzny podmiot, spółka miejska (obecna, nowa), Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji? Proszę o krótkie uzasadnienie.
Obecne władze zakładają, że operator obiektu wybrany zostanie w drodze przetargu nieograniczonego. Wątpię żeby znalazł się chętny operator zewnętrzny – basen raczej nie będzie przedsięwzięciem dochodowym. Z punktu widzenia zarządzania, ale i marketingu i sprzedaży logicznym wydaje się żeby całą infrastrukturą sportową i rekreacyjną w mieście zarządzał jeden podmiot. Ułatwia to zarówno obsługę takich obiektów, może przynajmniej częściowo obniżyć koszty jak i daje szansę na pakietyzowanie usług. Ale to znowu jest kwestia głębszej analizy, bo tylko znając wszystkie dane można podjąć rozsądną, opartą na faktach decyzję.

9. Czy w ciągu 6 miesięcy od wyboru na burmistrza przeprowadzi Pani/Pan szerokie konsultacje społeczne w zakresie kompleksowego rozwiązanie komunikacji rowerowej w Ostródzie, ze szczególnym uwzględnieniem przebiegu tras i technologii ich wykonania?
To pytanie wiąże się bezpośrednio z odpowiedzią na pytanie nr 4.

10. Proszę o podanie trzech najważniejszych dla Pani/Pana priorytetów w pracy podczas nowej kadencji.
Po pierwsze, poniesienie jakości usług publicznych. Transport publiczny, szkoły podstawowe, przedszkola, żłobki, utrzymanie dróg, zieleni miejskiej, bezpieczeństwo, porządek i czystość w mieście. To tylko część z kilkudziesięciu różnych usług publicznych świadczonych przez miasto i jego jednostki. Przez ostatnie tygodnie szczególnie wiele osób skarżyło się nam na jakość tych usług i widać pilną potrzebę usprawnienia ich działania. W Ostródzie też już chyba wszyscy zapomnieli o tym, że do zadań miasta należy także ochrona zdrowia. Podstawowa opieka zdrowotna już od dawna prowadzona jest w Ostródzie przez podmioty prywatne. Ale miasto może wciąż wiele zdziałać w obszarze np. profilaktyki czy edukacji zdrowotnej. Bezpłatne szczepienia chroniące przed zakażeniem wirusem HPV (przyczyniającym się do powstawania nowotworów, w tym nowotworów szyjki macicy) – jak w pobliskiej Lubawie. Systematyczny program powrotu gabinetów stomatologicznych do szkół -jak w Ostrowie Wielkopolskim. To tylko przykłady działań innych miast, które chciałabym wprowadzić w Ostródzie.
Po drugie, przejrzystość działań i zwiększenie wpływu mieszkanek i mieszkańców na działanie miasta. Miastem nie zarządza się w pojedynkę. Mądre zarządzanie miastem może odbywać się tylko przy współudziale mieszkańców, a Ostródzianie zasługują na faktyczny udział w podejmowaniu decyzji o mieście. Budżet obywatelski czy inicjatywa lokalna mieszkańców to tylko przykłady stosowanych już z powodzeniem w Polsce rozwiązań, które chciałabym wprowadzić też w Ostródzie.
Trzeci priorytet to zmiana sposobu myślenia o mieście, patrzenie dalej niż tylko horyzont końca kadencji. Zmierzenie się z konsekwencjami aktualnych trendów demograficznych. Mamy coraz więcej starszych mieszkańców. W połączeniu z odpływem ludzi młodych stanowi to wyzwanie, któremu musimy jako miasto sprostać. Uporać musimy się także z procesem “rozlewania” się miasta na obszar Gminy wiejskiej Ostróda. Wiąże się to także z mniejszymi wpływami do budżetu miasta z tytułu podatków! To są ogromne wyzwania i tu są potrzebne rozwiązania systemowe i długofalowe – od rozsądnej polityki podatkowej, przez wsparcie przedsiębiorczości po system zachęt do pozostania i realizowania swoich celów życiowych w naszym mieście. To kilka punktów z naszych 11 Tez dla Ostródy: http://rzeczjasna.ostroda.pl/program/

11. Czy jest Pani/Pan za na pilnym rozpoczęciem procesu powiększenia granic miasta o tereny należące do gminy? Proszę o uzasadnienie.
Pracowałam przy takim projekcie w jednym z miast naszego województwa i mam świadomość jak taki proces wygląda „od kuchni” i, że jest on trudny do przeprowadzenia. Trzeba też podkreślić, że oprócz zmiany granic administracyjnych Opola, chyba nigdy w Polsce nie udało bez zgody obu samorządów tego dokonać. A, co oczywiste, bardzo rzadko samorząd chce się „pozbyć” części swojego terytorium. Niewątpliwie mamy u nas do czynienia z procesem suburbanizacji, czyli „rozlewania” się miasta. Wokół Ostródy, na terenie gminy wiejskiej powstały i powstają kolejne osiedla mieszkaniowe. Ich mieszkańcy w naturalny sposób ciążą do miasta - tu pracują, tu chcą posyłać dzieci do szkół, przedszkoli. Ale podatki płacą w gminie. To dla miasta duże wyzwanie, i zapewne czekają nas tu trudne rozmowy z władzami gminy.

12. Czy Pani/Pana zdaniem, biorąc pod uwagę obecną sytuację finansową miasta, podniesienie podatków lokalnych jest koniecznie i pilne? Proszę o uzasadnienie.
Bardzo ważne dla mnie jest szukanie sposobów na zwiększanie wpływów do budżetu, ale nie kosztem zwiększania obciążeń mieszkańców. Ostróda, w publikowanym co roku przez samorządowy magazyn Wspólnota rankingu zamożności samorządów w Polsce, wśród miast powiatowych zajmuje 219 miejsce na 267. W naszym województwie tylko jedno miasto powiatowe - Kętrzyn, ma mniejsze wpływy do budżetu w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Pozostałe miasta powiatowe radzą sobie w tej kwestii o wiele lepiej od Ostródy. Zresztą nie tylko miasta powiatowe, ale i inne mniejsze miejscowości w naszym regionie radzą sobie lepiej. W przeliczeniu na 1 mieszkańca większe wpływy do budżetu mają Kisielice, Mikołajki, Pasym, Orzysz, Lubawa czy Susz. Stąd pomysł na zintegrowany program zachęt do pozostania w Ostródzie. Mieszkańcy wyprowadzają się z naszego miasta, a z budżetu znikają dochody z tytułu udziału miasta w ich podatku dochodowym! Chcę prowadzić długofalową politykę podatkową i aktywnie zwiększać wpływy do budżetu, zatrzymać odpływ mieszkańców i zachęcać do sprowadzania się do Ostródy.
Stawiam na system zachęt. Od początku kampanii w naszych 11 Tezach dla Ostródy postulujemy wprowadzenie Karty Mieszkańca uprawniającej do różnego rodzaju ulg w korzystaniu z usług miejskich (np. darmowy transport, niższe ceny biletów na imprezy kulturalne itp). Kolejny nasz pomysł to Fundusz Stypendialny dla młodych, zdolnych Ostródzian. Realizacja miejskiej polityki mieszkaniowej, w tym wprowadzenie Miejskiego Programu Tanich Mieszkań na wynajem, na wzór innych miast w Polsce (np. Ostrowa Wielkopolskiego). Wsparcie dla osób chcących w Ostródzie rozpoczynać swój biznes. Liczę na to, że w dłuższej perspektywie przyniesie nam to tez realne korzyści w budżecie.

Komentarze  
# RE: Kinga Wiśniewska – odpowiedzi na pytaniaPIOTR K. 2018-10-17 23:10
A Pani jako kandydatka na burmistrza nie wie, ze Czerwone koszary w prawie 90% są już dawno sprzedane???
Wstyd
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# RE: Kinga Wiśniewska – odpowiedzi na pytaniaedwart 2018-10-18 11:49
Pani Kingo mógłbym na Panią głosować ale boję się o to że mąż Pani będzie sterował z tylnego fotela. A jest to osoba nie bardzo przeze mnie lubiana i ceniona.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Można jaśniej?Krzysztof 2018-10-18 12:04
Kto jest mężem tej Pani i dlaczego nie budzi Pana sympatii?
Chciałbym znać wszystkie szanse i zagrożenia każdego kandydata.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz
Regulamin zamieszczania komentarzy

Niniejszy regulamin podaje jedynie wytyczne a nie ścisłe reguły dotyczące publikacji komentarzy. Użytkownik publikuje swoje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników.
Redakcja zastrzega sobie prawo do kasowania komentarzy bez podania przyczyny.
Użytkownik zamieszczając komentarz automatycznie wyraża zgodę na opublikowanie wypowiedzi zarówno w portalu jak i wykorzystaniu przez podmioty współpracujące.
Będziemy usuwać:
- komentarze zawierające treści sprzeczne z prawem
- komentarze zawierające treści propagujące przemoc i dyskryminację
- komentarze zawierające wulgaryzmy
- komentarze zawierające treści reklamowe
- spam
- komentarze zawierające wyłącznie odnośniki do innych stron
- komentarze zawierające treści obrażające inne osoby
- powtarzające się komentarze
- komentarze znacząco odbiegające od tematu

Wpisy zawierające uwagi, zastrzeżenia zarzuty lub inne treści pod adresem redakcji prosimy kierować bezpośrednio do redakcji. Umieszczone w komentarzach będą usuwane.

Poziom wypowiedzi zależy od osób piszących, dlatego zachęcamy do pisania zgodnie z zasadami ortografii a przede wszystkim na temat.

Komentarze są publikowane w sposób automatyczny niewymagający ingerencji administratora. Jeśli uważasz, że opublikowany komentarz łamie regulamin prosimy zgłosić ten fakt za pomocą odnośnika "Zgłoś administratorowi". Po zapoznaniu się zarówno z treścią komentarza jak i zgłoszenia administrator podejmie decyzję o zdjęciu komentarza z publikacji bądź pozostawieniu go.

Wszelkie kwestie sporne proszę kierować bezpośrednio do redakcji.

Administrator w sposób suwerenny i ostateczny podejmuje decyzję o zdjęciu komentarza z publikacji.
Jeśli z jakiegoś powodu nie zgadzasz się z podanymi tu wytycznymi nie zamieszczaj komentarza.


Regulamin obowiązuje od 2012-04-19