fbpx

Waldemar Graczyk – odpowiedzi na pytania

 

Waldemar Graczyk - kandydat na burmistrza
Waldemar Graczyk - kandydat na burmistrza
Odpowiedzi kandydata na 12 pytań.

 

1. Czy w pierwszych dwóch latach od wyboru na burmistrza podejmie Pani/Pan działania zmierzające do wybudowania przynajmniej jednej nowej hali sportowej umożliwiającej uprawianie sportów typowo halowych?
Jestem za wybudowaniem albo utworzeniem hali sportowej z przeznaczeniem na sporty typowo halowe. Dociera do mnie wiele sygnałów, że brakuje hali odpowiedniej do uprawiania siatkówki czy piłki ręcznej. Miejsce takie można stworzyć na bazie budynku hali sportowej w Czerwonych Koszarach – odkupić ją od Agencji Mienia Wojskowego, wyremontować i zorganizować doskonałe miejsce do uprawiania sportów halowych. Na pewno w projekt zaangażujemy, już na etapie planowania, środowiska związane ze sportami halowymi, a całe przedsięwzięcie poprzedzimy konsultacjami społecznymi i analizą finansową oraz techiniczną przedsięwzięcia.

2. Proszę podać, kogo powoła Pani/Pan na zastępcę burmistrza lub uzasadnić odmowę podania nazwiska zastępcy?
Funkcja zastępcy burmistrza jest bardzo ważna, dlatego decyzja dotycząca powołania na to stanowisko konkretnej osoby musi być dokładnie przemyślana, a wybór opierać się na merytorycznych kryteriach. Po wygranych wyborach przeprowadzimy skrupulatną selekcję i stanowisko to obejmie osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje oraz kompetencje, która będzie wspierała mnie w realizacji nakreślonego wcześniej programu. Nie dzielimy skóry na niedźwiedziu, rozdając stanowiska w zamian za wsparcie w kampanii, dlatego dziś nie mogę wskazać żadnej konkretnej kandydatury.

3. Czy w ciągu 6 miesięcy od wyboru na burmistrza wprowadzi Pani/Pan w pełni przejrzysty, kompletny i prowadzony na bieżąco rejestr wszystkich umów zawieranych przez Urząd Miejski oraz jednostki podległe?
Mamy narzędzie w postaci Biuletynu Informacji Publicznej, które jednak wymaga terminowego i skrupulatnego uzupełniania, tak, żeby mieszkańcy byli na bieżąco informowani o tym, co się dzieje w mieście i w urzędzie. Dopilnuję, by BIP był rzeczywistym źródłem rzetelnych i pełnych informacji. Planuję także zdecydowanie przyspieszyć proces odpowiadania na zapytania wpływające do urzędu. Przygotuję również aktualizowany na bieżąco rejestr wszystkich zawieranych umów dostępny dla wszystkich zainteresowanych. Będę organizował cykliczne spotkania, na których będę informował o podejmowanych i plaowanych działaniach. Urząd będzie otwarty dla mieszkańców pod każdym względem, dlatego na pewno pomyślę o wdrożeniu systemu komunikacji opartego o nowe technologie. Skończę z publikowaniem za ogromne pieniądze biuletynów stanowiących narzędzie propagandowe urzędu, a w zamian zwiększę aktywność na stronie internetowej urzędu i rozpocznę dialog z mieszkańcami w mediach społecznościowych. Nadal będziemy wydawali publikacje drukowane dla osób rzedziej korzystających z internetu, ale będą one miały charakter czysto informacyjny a wydatki na ten cel będą utrzymywane na rozsądnym poziomie.

4. Czy w ciągu 6 miesięcy od wyboru na burmistrza opublikuje Pani/Pan zarządzenie dotyczące warunków technicznych dla nowych dróg rowerowych na terenie miasta Ostródy, w którym zostanie jednoznacznie wskazane, że nowe drogi rowerowe powinny być budowane wyłącznie z wykorzystaniem asfaltu lub innego materiału o parametrach do niego zbliżonych?
Sam jestem zapalonym rowerzystą i zależy mi na tym, żebyśmy jeździli po profesjonalnych drogach rowerowych budowanych wyłącznie z asfaltu lub technologią do niego zbliżoną. Zarządzenie dotyczące warunków technicznych zostanie wprowadzone w życie i opublikowane. Ważne jest  także, by drogi rowerowe zostały połączone w spójny system komunikacji i służyły również do codziennego przemieszczenia się mieszkańców po mieście, a nie jedynie do rekreacji. W dobie silnego nacisku na zrównoważony transport, drogi rowerowe powinny mieć taki sam priorytet, jak chodniki i jezdnie dla samochodów. Zadbam o to, by tak właśnie się stało.

5. Czy Pani/Pana zdaniem budynek Szkoły Podstawowej nr 4 (ul. Kościuszki) od września 2019 roku powinien pozostać szkołą podstawową, czy jednak powinien być przekształcony na inne cele, jeśli tak, to jakie? Jakie działanie podejmie Pani/Pan w tej sprawie?
Szkoła Podstawowa w tym budynku ma długie tradycje sportowe. Kiedyś miała profil lekkoatletyczny i na jej potrzeby powstał stadion. Jestem zwolennikiem tego, żeby ta szkoła funkcjonowała i miała profil sportowy – lekkoatletyczny i mogła swobodnie korzystać ze stadionu. Jest to ważne zwłaszcza w obliczu niedawnej likwidacji klas sportowych w ostródzkich szkołach. Nie można tolerować sytuacji, w której aktywność fizyczna jest dostępna tylko dla wybranych, a nasze dzieci nie mają możliwości rozwijania swoich sportowych pasji. Dlatego też doprowadzę do tego, by ta szkoła stała się placówką kładącą największy nacisk na sport. Kto wie, może za kilka, kilkanaście lat któregoś z jej absolwentów zobaczymy na olimpijskim podium.

6. Czy po objęciu urzędu wystąpi Pani/Pan o zgodę rady i rozpocznie proces pozyskania budynków hali sportowej i dawnego pomieszczenie kina znajdującego się na terenie Czerwonych Koszar, a ewentualny proces zakupu poprzedzi szczegółową analizą kosztów i możliwości adaptacji na takie cele?
Jest to postulat, który mam w programie i mówię o tym otwarcie od półtora roku. Chcemy, aby kino powstało na bazie budynku w Czerwonych Koszarach, a hala sportowa przeznaczona została na uprawianie sportów halowych. Jeżeli chodzi o kosztorysy i plany, to   w pierwszej kolejności przeprowadzimy analizę finansową i techniczną – później dopiero może nastąpić wykup i remont, czyli tak jak to powinno wyglądać. Najpierw sprawdzimy, jaki jest stan techniczny obiektów. Jeżeli będziemy wiedzieli, za jaką kwotę możemy kupić budynek i jak dużego nakładu środków wymaga jego remont, to będziemy też wiedzieć czy jesteśmy w stanie tego dokonać. Jeżeli tak, to w pierwszej kolejności skorzystamy właśnie z zaadaptowania budynków w Czerwonych Koszarach.

7. Jakie jest Pani/Pana zdanie na temat przekształcenia Polskiej Górki z obecnego stanu na cmentarz komunalny. Proszę o uzasadnienie.
Jestem zdecydowanym przeciwnikiem utworzenia cmentarza w tym miejscu. Polska Górka jest pewnym symbolem, znajdują się tam miejsca pochówku i pomniki osób ważnych dla Ostródy. To miejsce powinno zostać zmodernizowane, oświetlone, monitorowane i raczej przekształcone w park historyczny, który będzie przyciągał mieszkańców i turystów oraz zachęcał do zapoznania się z historią miasta. Jestem zwolennikiem tego, żeby cmentarz komunalny powstał, jeśli nie w obrębie Ostródy (bo mamy mało takich miejsc), to w bezpośrednim sąsiedztwie, na granicy Ostródy i gminy wiejskiej.

8. Kto Pani/Pan zdaniem powinien zarządzać basenem – zewnętrzny podmiot, spółka miejska (obecna, nowa), Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji? Proszę o krótkie uzasadnienie.
Basenem będzie zarządzać Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji. Jest ono odpowiedzialne za obszar rekreacji i sportu, a basen jest jednym z tych obiektów, w którym muszą pracować osoby które się na tej tematyce znają. Potrzebna będzie także właściwa osoba zarządzająca, a także odpowiednia promocja obiektu, by do współpracy zachęcić miejskie i okoliczne firmy, hotele i inne podmioty. PWiK będzie obsługiwało basen od strony technicznej.

9. Czy w ciągu 6 miesięcy od wyboru na burmistrza przeprowadzi Pani/Pan szerokie konsultacje społeczne w zakresie kompleksowego rozwiązanie komunikacji rowerowej w Ostródzie, ze szczególnym uwzględnieniem przebiegu tras i technologii ich wykonania?
Drogi rowerowe warto budować po konsultacji z osobami, które rowerami rzeczywiście po Ostródzie się poruszają. To już nie tylko forma rekreacji, ale regularny środek transportu, którym mieszkańcy przemieszczają się po mieście, dojeżdżają do szkoły i pracy. Dlatego połączymy istniejące ścieżki rowerowe w spójny system pozwalający na przejazd przez miasto i dojazd do szkół i zakładów pracy. Na ostatnich spotkaniach, które organizowałem pojawiała się młodzież, która od lat zabiega o budowę skateparku. Mogę dzisiaj oświadczyć z całą odpowiedzialnością, że obiecałem im tę inwestycję i że zostanie ona zrealizowana, gdy wygram wybory.

10. Proszę o podanie trzech najważniejszych dla Pani/Pana priorytetów w pracy podczas nowej kadencji.
Po pierwsze – Karta Mieszkańca, dzięki której to mieszkańcy będą mieli pierwszeństwo w korzystaniu z udogodnień i infrastruktury, które powstały i są utrzymywane z ich podatków.  http://www.waldemargraczyk.pl/ostroda-kocham-to-miasto/.

Po drugie – Koło Zamachowe rozwoju Ostródy, to znaczy: wiadukt i komunikacja w mieście, kino, basen, żłobek, darmowe przejazdy autobusami dla dzieci i młodzieży oraz imprezy sportowe i kulturalne: http://www.waldemargraczyk.pl/2018/10/09/kolo-zamachowe-rozwoju-ostrody/

Po trzecie: budżet obywatelski – musimy zmienić myślenie mieszkańców, w którym to władze podejmują decyzje o podejmowanych działaiach i projektach. To ostródzianie mają decydować, co ma zostać wdrożone i aktywnie uczestniczyć w całym procesie – od planowania po realizację.

11. Czy jest Pani/Pan za na pilnym rozpoczęciem procesu powiększenia granic miasta o tereny należące do gminy? Proszę o uzasadnienia.
Jeżeli mieszkańcy gminy będą chcieli przyłączyć się do miasta, to serdecznie będę ich do tego namawiał i zapraszał. Między innymi po to wprowadzamy Kartę Mieszkańca, żeby pokazać, że mieszkanie w Ostródzie daje bardzo konkretne korzyści. W ten sposób budujemy tożsamość Ostródzianki i Ostródzianina, i zachęcamy mieszkańców okolicznych wsi graniczących z Ostródą, żeby do nas dołączyli. Niczego nie będziemy robić na siłę. Będziemy odpowiadać na zapotrzebowanie samych mieszkańców.

12. Czy Pani/Pana zdaniem, biorąc pod uwagę obecną sytuację finansową miasta, podniesienie podatków lokalnych jest koniecznie i pilne? Proszę o uzasadnienie.
Jestem zwolennikiem wspierania rozwoju gospodarczego a nie sięgania coraz głębiej do kieszeni podatnika. Kluczem do naprawy finansów miasta jest zahamowanie odpływu mieszkańców, a z czasem zwiększanie napływu nowych. Wówczas wpływy z podatku od nieruchomości i od osób fizycznych będą wyższe bez zwiększania stawek podatków. Właśnie to jest droga do finansowania potrzeb mieszkańców Ostródy, a nie najprostsze i najbardziej uciążliwe dla nich rozwiąanie, czyli poprzez podnoszenie podatków. Co więcej, długów, które zaciągnął obecny burmistrz nie da się spłacić z kieszeni podatników. Jest to tak poważne zadłużenie, że bez konkretnej strategii dotyczącej finansów miasta nie uda nam się wyjść na prostą przez dziesięciolecia. Dlatego też pierwszym krokiem, który podejmę jako burmistrz, będzie przeprowadzenie analizy obecnej sytuacji i przygotowanie planu naprawczego wraz ze strategią rozwoju dla miasta. Wszystkie te działania, w połączeniu z innymi punktami mojego programu, doprowadzą do tego, że w końcu zaczniemy korzystać z infrastruktury i udogodnień miasta a nie tylko do nich dokładać.

Komentarze  
# RE: Waldemar Graczyk – odpowiedzi na pytaniaPioter 2018-10-18 09:52
i bardzo dobrze mówi, dobry pomysł z tą Karta Mieszkańca. inne miasta mogą mieć takie rozwiązania to dlaczego my nie?
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Komunikacja miejskaAlicja 2018-10-18 10:39
Czy pochyli się Pan nad problemem stricte komunikacji miejskiej, ilości połączeń zwłaszcza w godzinach szczytu, liczby miejsc w autobusach adekwatnej do ilości przewożonych pasażerów, by pasażerowie nie wypadali z autobusu przy otwieraniu drzwi? Czy zainteresuje się Pan stanem chodników dla pieszych, tych poza centrum, by idąc nie wpadać między zdeformowane płyty chodnikowe? Komunikacja to nie tylko samochody i rowery. Po pracy, nie mogąc doczekać się autobusu chodzimy pieszo do domu kilka kilometrów, nogi wpadają nam w dziury na chodniku a rowerzyści dzwonią za plecami, byśmy zeszły na ulicę bo jest za wąsko a oni przecież muszą nas ominąć. To się dzieje w Ostródzie. Tylko z Mickiewicza tego chyba nie widać. Czy zechce Pan objąć wzrokiem także miasto w trochę szerszej perspektywie?
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Lubię toWojtek 2018-10-18 11:52
Konkretne wypowiedzi. Lubię to.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Karta MieszkańcaMariusz 2018-10-18 12:52
Bardzo dobry pomysł zaproponowany przez Kandydata na Burmistrza - Waldemara Graczyka. Czekamy na wdrożenie po wygraniu wyborów. Życzę powodzenia
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Mapa Potrzeb Mieszkańców OstrodyMariusz 2018-10-18 12:57
Kandydat na Burmistrza - Waldemar Graczyk od ponad roku wspólnie z członkami Nowoczesnej zbierał m.in. W Galerii Ostródzkiej potrzeby mieszkańców, które jak widzę dzisiaj są jego Programem Wyborczym, czyli prezentowanym kołem zamachowym. Jako chyba jedyny wyszedł Pan do mieszkańców nie przed kampanią wyborczą lecz o ile pamietam od ponad roku. Takiego Burmistrza potrzebuje Ostróda. Życzę powodzenia i wygranej!
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz
Regulamin zamieszczania komentarzy

Niniejszy regulamin podaje jedynie wytyczne a nie ścisłe reguły dotyczące publikacji komentarzy. Użytkownik publikuje swoje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników.
Redakcja zastrzega sobie prawo do kasowania komentarzy bez podania przyczyny.
Użytkownik zamieszczając komentarz automatycznie wyraża zgodę na opublikowanie wypowiedzi zarówno w portalu jak i wykorzystaniu przez podmioty współpracujące.
Będziemy usuwać:
- komentarze zawierające treści sprzeczne z prawem
- komentarze zawierające treści propagujące przemoc i dyskryminację
- komentarze zawierające wulgaryzmy
- komentarze zawierające treści reklamowe
- spam
- komentarze zawierające wyłącznie odnośniki do innych stron
- komentarze zawierające treści obrażające inne osoby
- powtarzające się komentarze
- komentarze znacząco odbiegające od tematu

Wpisy zawierające uwagi, zastrzeżenia zarzuty lub inne treści pod adresem redakcji prosimy kierować bezpośrednio do redakcji. Umieszczone w komentarzach będą usuwane.

Poziom wypowiedzi zależy od osób piszących, dlatego zachęcamy do pisania zgodnie z zasadami ortografii a przede wszystkim na temat.

Komentarze są publikowane w sposób automatyczny niewymagający ingerencji administratora. Jeśli uważasz, że opublikowany komentarz łamie regulamin prosimy zgłosić ten fakt za pomocą odnośnika "Zgłoś administratorowi". Po zapoznaniu się zarówno z treścią komentarza jak i zgłoszenia administrator podejmie decyzję o zdjęciu komentarza z publikacji bądź pozostawieniu go.

Wszelkie kwestie sporne proszę kierować bezpośrednio do redakcji.

Administrator w sposób suwerenny i ostateczny podejmuje decyzję o zdjęciu komentarza z publikacji.
Jeśli z jakiegoś powodu nie zgadzasz się z podanymi tu wytycznymi nie zamieszczaj komentarza.


Regulamin obowiązuje od 2012-04-19