fbpx
Logo

Umowa wynajmu amfiteatru

Amfiteatr w Ostródzie
Amfiteatr w Ostródzie
Centrum Kultury za wynajem amfiteatru na organizację "Sylwestra Marzeń z Dwójką" otrzyma 20 000 zł + VAT 23% (24 600 zł brutto). Czas wynajęcia 25 dni (od 14 grudnia do 8 stycznia). Dodatkowo w ramach tej kwoty Centrum Kultury miało jeszcze wykonać pewne usługi na rzecz TVP.

15 grudnia 2020 roku zwróciłem się z wnioskiem o informację publiczną do Centrum Kultury w Ostródzie. Częściowa odpowiedź przyszła 28 grudnia. Po ponagleniu Centrum Kultury przesłało kopię umowy 4 stycznia 2021 roku.
Umowa na kwotę 20 000 zł + VAT 23% (24 600 zł brutto) obejmuje nie tylko wynajęcie samego obiektu. Szczegółowo mówi o tym § 1, 2 i 3 przedmiotowej umowy:

§ 1

 1. Wynajmujący oświadcza, że jest zarządcą obiektu pod nazwą Amfiteatr Miejski, o powierzchni 1 818,0 m2 położonego przy ul. Mickiewicza 17A w Ostródzie, nazwanego w niniejszej umowie Amfiteatrem. W skład obiektu wchodzą następujące elementy:
  • budynek administracyjny,
  • widownia,
  • zadaszona scena,
  • holl,
  • foyer,
  • taras
  • przyległy teren zieleni oraz parkingi.

§ 2

 1. Wynajmujący udostępni Telewizji dla potrzeb realizacji „Sylwester Marzeń z Dwójką" (tj. koncertu i audycji stanowiących jego rejestrację o numerach produkcyjnych ID: 2R/20/12001 oraz SAP: 111120102066, nazywanych dalej łącznie w niniejszej umowie Sylwestrem) Amfiteatr w całości, na okres od dnia 14.12.2020 r. do dnia 08.01.2021 r., tj. razem 25 dni.
 2. Przygotowanie Sylwestra, realizacja, montaż i demontaż scenografii i sprzętu (zgodnie m.in. z przepisami BHP i p.poż) będą prowadzone w oparciu o harmonogram prac dostarczony do dnia 14.12.2020r.
 3. W ramach wykonania niniejszej Umowy, Wynajmujący zobowiązuje się w szczególności do:
  • Udostępnienia Amfiteatru na okres przygotowawczy, czas trwania Sylwestra oraz czas demontażu sprzętu i scenografii,
  • Udostępnienia pomieszczeń na potrzeby biura produkcyjnego, garderób, pomieszczeń charakteryzatorskich.

§ 3

 1. Telewizja zamawia także, a Wynajmujący zobowiązuje się wykonać na rzecz Telewizji w terminie od 14.12.2020 r. do 08.01.2021 r. usługi polegające na technicznej obsłudze planu.
 2. Do zadań Wynajmującego, w zakresie usług o których mowa w ust. 1 powyżej, należeć będzie w szczególności:
  • Demontaż uzgodnionych miejsc siedzących na widowni Amfiteatru w celu zainstalowania sprzętu telewizyjnego, transport zdemontowanych miejsc 2 siedzących oraz ich przechowanie w sposób umożliwiający dokonywanie uzupełnień widowni w przypadku zmian organizacyjno-technicznych,
  • Zabezpieczenie przed zniszczeniem podłogi sceny Amfiteatru,
  • Wykonanie oświetlenia roboczego Amfiteatru i terenów przyległych,
  • Dyżur administracyjno-techniczny, dyżur konserwatorów.

W § 9 znajdują się zapisy dotyczące finansowej strony umowy:

§ 9

 1. Wartość usług zrealizowanych przez Wynajmującego na rzecz Telewizji na podstawie niniejszej umowy wynosi 20 000,00 zł + 23% VAT, co stanowi łączną kwotę brutto 24 600,00 zł. (słownie: dwadzieścia cztery tysiące sześćset złotych). Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej, obejmuje w szczególności czynsz oraz wszelkie dodatkowe opłaty eksploatacyjne z tytułu korzystania przez Telewizję z Amfiteatru, w szczególności z tytułu dostawy mediów (w tym wody), wywozu śmieci i sprzątania, a także wynagrodzenie z tytułu usług, o których mowa w § 3 ust. 1 i 2.
 2. Za zużytą energię elektryczną Telewizja zapłaci Wynajmującemu wynagrodzenia na podstawie odrębnej faktury.

Wynajęcie amfiteatru, parkingów, terenu zielonego oraz dodatkowe usługi na rzecz TVP dały dzienny przychód 800 zł + VAT 23%.

Biorąc pod uwagę zapis umowy (§3, ust. 2) można mieć wątpliwość czy słowa zastępcy burmistrza i dyrektora Centrum Kultury o braku kosztów po stronie samorządu są zgodne z rzeczywistością. Czekam na odpowiedź dotyczącą kosztów prac, które zgodnie z umową miało do wykonania Centrum Kultury. Poniżej pełna treść umowy.

Umowa wynajęcia amfiteatru Umowa wynajęcia amfiteatru Umowa wynajęcia amfiteatru
Umowa wynajęcia amfiteatru Umowa wynajęcia amfiteatru Umowa wynajęcia amfiteatru
Umowa wynajęcia amfiteatru   

OstrodaOnline.pl 2001 - 2021