fbpx

Bezpłatne bilety dla dzieci i młodzieży

Autobu miejski. ilustracja do materiału.
Autobu miejski. ilustracja do materiału.
W poniedziałek 30 grudnia 2019 roku radni przegłosowali ważną uchwałę. Jej wprowadzenie ulży nieco rodzicom i w założeniu ma zachęcić do korzystania z lokalnego transportu zbiorowego. Chodzi o punkt 9 - podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/335/2018 z dnia 16 maja 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości cen urzędowych i opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego.

Przypomnijmy, że aktualnie bilet ulgowy kosztuje 1,2zł. Zakładając, że średnio dzieci jeżdżą autobusami 2 razy dziennie, 5 dni w tygodniu, 4 tygodnie w miesiącu, daje to średni koszt biletów na dziecko na poziomie 48zł miesięcznie. Wiadomym jest, że tych przejazdów w przypadku wielu młodych osób jest jednak więcej. Poniżej aktualne ceny biletów ulgowych.

Bilety jednorazowe
Strefa miejska – czasowy 45 - minutowy
- za przewóz 1 osoby – ulgowy 1,20zł
Strefa pozamiejska - czasowy 60 - minutowy
- za przewóz 1 osoby – ulgowy 2,00zł

Bilet tygodniowy – sieciowy
Strefa miejska
- za przewóz 1 osoby – ulgowy 12,00zł
Strefa pozamiejska
- za przewóz 1 osoby – ulgowy 17,50zł

Bilet miesięczny sieciowy - imienny
Strefa miejska
- przewóz 1 osoby – ulgowy 34,50zł
Strefa pozamiejska
- przewóz 1 osoby – ulgowy 45,00zł

Wniosek grupy radnych dotyczący bezpłatnych biletów przedstawił radny Waldemar Graczyk. Po 30 minutach dyskusji, zgłaszania poprawek (Mariusz Bojarowski) głos zabrał radny Stanisław Bieliński. Chciał zdjąć ten punkt z obrad. Jak argumentował, nie ma ustaleń w wójtem i nie ma potwierdzenia tego w uchwale budżetowej na 2020 rok. Wszyscy pozostali radni mieli jednak odmienne zdanie, co potwierdziło głosowanie nad zdjęciem tego punku z obrad: 18 głosów przeciw, 1 głos za. Radny Stanisław Bieliński jako jedyny zagłosował przeciw przyjęciu ostatecznej wersji ww. uchwały.

02:56:33 - 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/335/2018 z dnia 16 maja 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości cen urzędowych i opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego.

W kolejnym punkcie obrad dokonano też zmiany w ramach uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/335/2018 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 16 maja 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości cen urzędowych i opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego. Dodano zapisy o uprawnieniach do przejazdów ulgowych:

§ 2. ust. 2 tiret 2 otrzymuje brzmienie:
- studenci kształcący się na studiach pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiach magisterskich;
Do § 2. ust. 2 dodaje się tiret 4 w brzmieniu: - doktoranci.
W załączniku Nr 2 do uchwały Nr /2019 z dnia Rady Miejskiej w Ostródzie „Zasady korzystania z uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów” w kolumnie „Uprawnieni do przejazdów ulgowych” pkt 4 otrzymuje brzmienie „studenci i doktoranci", w kolumnie „Dokument uprawniający do przejazdu ulgowego” pkt 4 otrzymuje brzmienie „Legitymacja studencka i doktorancka"

Na wstępie drugiej części dyskusji na uchwałą wprowadzającą bezpłatne bilety dla dzieci i młodzieży radny Waldemar Graczyk tak uzasadnił projekt:

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z naszym planem, to w pierwszym kwartale przyszłego roku młodzi ludzie na terenie miasta Ostródy i Gminy Wiejskiej Ostróda komunikacją miejską będą jeździć bezpłatnie. Młodzi ludzie, którzy realizują obowiązek szkolny i obowiązek nauki. To bardzo ważny element i ważny sygnał dla mieszkańców, że w sprawach dotyczących miasta potrafimy się porozumieć i realizować fajne i ciekawe projekty. Robimy to z trzech powodów. Po pierwsze inwestujemy w młodych ludzi. Wiemy jaka jest sytuacja w mieście, że się starzejemy. Chcemy ich zatrzymać, chcemy by się rozwijali. Chcemy, by to oni naszą mentalność zmieniali, żeby to oni nas przekonali do tego, że warto korzystać ze ścieżek rowerowych, z komunikacji, tym bardziej, że komunikacja ma nowe autobusy i miejmy nadzieję, że będzie jeździła sprawniej i punktualnie, a młodzi ludzie to najlepsi ambasadorzy takich zmian. Mało tego chcemy wyrównać szansę, bo wiemy doskonale, że młodzi ludzie dobrze się rozwijają, gdy korzystają z różnych form wsparcia poza szkołą. Często komunikacja jest barierą, bo po prostu rodziców nie stać, albo nie mają takich możliwości, by dzieci wozić na różnego rodzaju zajęcia pozalekcyjne. Po uchwaleniu tej uchwały młodzi ludzie będą mogli korzystać z komunikacji bezpłatnie, To jest drugi temat. Trzeci temat to jest kwestia związana z komunikacją. Mamy wiadukt, będziemy budować ronda, a dzięki temu komunikacja będzie się poprawiała. Jeden autobus równa się 20 samochodów, czyli jest szansa, że jak będziemy jeździć komunikacją w mieście będzie bezpieczniej i będzie mniejszy smog.

Zapis wprowadzający bezpłatne bilety dla dzieci i młodzieży brzmi następująco:

§ 3.1 otrzymuje następujące brzmienie:
Do bezpłatnych przejazdów uprawnia się następujące osoby:

 • dzieci i młodzież uczęszczająca do szkół specjalnych, a także ich opiekunowie;
 • dzieci w wieku do ukończenia 7 roku życia;
 • osoby, które ukończyły lub w danym roku kończą 70 rok życia;
 • osoby zaliczane do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności lub I grupy inwalidzkiej;
 • osoby całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji;
 • osoby niepełnosprawne w zakresie opłat od przejazdu psa asystującego;
 • osoby niewidome lub ociemniałe;
 • opiekunowie towarzyszący osobie o znacznym stopniu niepełnosprawności, całkowicie niezdolnej do pracy i samodzielnej egzystencji;
 • osoby posiadające orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w związku z uszkodzeniem narządu wzroku (04-0), lub naruszona sprawnością narządu ruchu (05-R), lub uszkodzeniem narządu słuchu (03-L);
 • osoby z niepełnosprawnością intelektualną ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, lub osoby posiadające I lub Il grupę inwalidzką;
 • opiekun osoby z niepełnosprawnością intelektualną ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, lub osoby posiadające I lub Il grupę inwalidzką;
 • zasłużeni honorowi dawcy krwi - kobiety co najmniej 10l, mężczyźni co najmniej 12l oddanej krwi;
 • honorowi obywatele Miasta Ostródy;
 • umundurowani funkcjonariusze policji, straży miejskiej, żandarmerii wojskowej oraz straży granicznej w czasie pełnienia przez nich obowiązków służbowych;
 • uczniowie dziennych szkół podstawowych i ponadpodstawowych;
 • dzieci i młodzież realizująca obowiązek nauki w placówkach oświatowo - wychowawczych;

§ 3.2 otrzymuje następujące brzmienie:
Do korzystania z przejazdów ulgowych uprawnia się następujące osoby:

 • dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne, do ukończenia 24 roku życia;
 • emeryci i renciści w wieku powyżej 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni);

Jeśli nie będzie zastrzeżeń ze strony wojewody, uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego

Wynik głosowania:
ZA (19)
Bera Tadeusz, Bojarowski Mariusz, Borzuchowski Jarosław, Domeradzki Jarosław, Duda Piotr, Dudzin Jacek, Godlewski Adrian, Godlewski Mirosław, Graczyk Waldemar, Karłowicz Agnieszka, Kowalski Ryszard, Krzyżaniak Krzysztof, Legucki Wojciech, Monist Anna, Najmowicz Czesław, Punpur Marcin, Rutkiewicz Anna, Sągol Dariusz, Skaskiewicz Marek
PRZECIW (1)
Bieliński Stanisław
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
BRAK GŁOSU (0)
NIEOBECNI (1)
Potorski Leszek

Wprowadzenie tego zapisu będzie się wiązało z przyznaniem rekompensaty dla przewoźnika. Ta kwestia nie została jeszcze ustalona.

Dalszy ciąg dysuksji.

Dodaj komentarz
Regulamin zamieszczania komentarzy

Niniejszy regulamin podaje jedynie wytyczne a nie ścisłe reguły dotyczące publikacji komentarzy. Użytkownik publikuje swoje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników.
Redakcja zastrzega sobie prawo do kasowania komentarzy bez podania przyczyny.
Użytkownik zamieszczając komentarz automatycznie wyraża zgodę na opublikowanie wypowiedzi zarówno w portalu jak i wykorzystaniu przez podmioty współpracujące.
Będziemy usuwać:
- komentarze zawierające treści sprzeczne z prawem
- komentarze zawierające treści propagujące przemoc i dyskryminację
- komentarze zawierające wulgaryzmy
- komentarze zawierające treści reklamowe
- spam
- komentarze zawierające wyłącznie odnośniki do innych stron
- komentarze zawierające treści obrażające inne osoby
- powtarzające się komentarze
- komentarze znacząco odbiegające od tematu

Wpisy zawierające uwagi, zastrzeżenia zarzuty lub inne treści pod adresem redakcji prosimy kierować bezpośrednio do redakcji. Umieszczone w komentarzach będą usuwane.

Poziom wypowiedzi zależy od osób piszących, dlatego zachęcamy do pisania zgodnie z zasadami ortografii a przede wszystkim na temat.

Komentarze są publikowane w sposób automatyczny niewymagający ingerencji administratora. Jeśli uważasz, że opublikowany komentarz łamie regulamin prosimy zgłosić ten fakt za pomocą odnośnika "Zgłoś administratorowi". Po zapoznaniu się zarówno z treścią komentarza jak i zgłoszenia administrator podejmie decyzję o zdjęciu komentarza z publikacji bądź pozostawieniu go.

Wszelkie kwestie sporne proszę kierować bezpośrednio do redakcji.

Administrator w sposób suwerenny i ostateczny podejmuje decyzję o zdjęciu komentarza z publikacji.
Jeśli z jakiegoś powodu nie zgadzasz się z podanymi tu wytycznymi nie zamieszczaj komentarza.


Regulamin obowiązuje od 2012-04-19