fbpx

Drzewa wycięte w parku były w złym stanie

Drzewo ścięte w parku.
Drzewo ścięte w parku.
W poniedziałek 11 marca otrzymaliśmy odpowiedź na nasze zapytanie z 26 lutego dotyczące wycinki drzew w parku przy amfiteatrze. "Przedmiotowe drzewa stwarzają zagrożenie bezpieczeństwu ludzi i mienia". Taka informacja znalazła się we wniosku z dnia 15 listopada 2018 roku. Pod topór poszło 7 drzew z gatunku: lipa drobnolistna, olsza szara, klon i brzoza brodawkowata. Nie zaplanowano dodatkowych nasadzeń.

W dniu 15 listopada 2018 roku z Urzędu Miejskiego w Ostródzie wysłano wniosek na wycinkę drzew.

IGK.6131.105.2018

Zwracam się z prośbą o wydanie zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

  • gat. lipa drobnolistna szt. 3 o obwodzie pnia 252 cm, 157 cm, 189 cm,
  • gat. olsza szara szt. 1 o obwodzie pnia 261 cm,
  • gat. klon zwyczajny szt. 2 o obwodzie pnia 252 cm, 189 cm,
  • gat. brzoza brodawkowata szt. 1 o obwodzie pnia 142 cm,

rosnących na terenie działek Nr 202/1 obręb 1 i Nr 80/2 obręb 5 na nabrzeżu jez. Drwęckiego, stanowiących własność Gminy Miejskiej Ostróda. Teren na którym rosną drzewa jest przeznaczony na zieleń parkową.
W/w drzewa gat. lipa drobnolistna szt. 1 o obwodzie pnia 252 cm, olsza szara szt. 1 o obwodzie pnia 261 cm są z murszem miękkim pnia na długości 2,5 mb. od podstawy pnia, są pochylone, natomiast gat. lipa drobnolistna szt. 2 o obwodzie pnia 157 cm, 189 cm, klon zwyczajny szt. 2 o obwodzie pnia 252 cm, 189 cm oraz brzoza brodawkowata szt. 1 o obwodzie pnia 142 cm są obumierające, nie rokują szans na przeżycie. Przedmiotowe drzewa stwarzają zagrożenie bezpieczeństwu ludzi i mienia.
Termin usunięcia drzew, po uzyskaniu zezwolenia.

Wniosek o wycinkę
Wniosek o wycinkę

W odpowiedzi na wniosek Starostwo Powiatowe w Ostródzie wydało decyzję wraz z uzasadnieniem (2018-12-17).

RLŚ.613.270.1.2018

UZASADNIENIE
W dniu 19.11.2018r. do Starosty Ostródzkiego wpłynął wniosek Naczelnik Wydziału Inwestycji i Gospodarki Komunalnej działającej z upoważnienia Burmistrza Miasta Ostróda z dnia 15.11.2018 znak: IGK.6131.105.2018 w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew usytuowanych na działce nr 80/2 obręb 5 Ostróda i działce nr 202/1 obręb I Ostróda stanowiących własność Gminy Miejskiej Ostróda. Do wniosku zostały dołączone mapy określające usytuowanie drzew na gruncie oraz wypis z rejestru gruntów dla przedmiotowych działek.

Jako przyczynę usunięcia drzew Wnioskodawca wskazał na ich zły stan fitosanitarny zagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia.

Po analizie złożonego wniosku ustalono, iż drzewa usytuowane na działce nr 80/2 obręb 5 Ostróda rosną na terenie objętym ochroną konserwatorską na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dn. 21.07.1955r., wpisującej do rejestru zabytków układ urbanistyczny miasta Ostródy pod nr A-132 wraz z obszarem w promieniu 50m na zewnątrz od śladów fortyfikacji jak i decyzji z dn. 11.03.1992 wpisującej nawarstwienia kulturowe Starego Miasta Ostróda pod nr C-148, w związku z czym wniosek w części wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki nr 80/2 obręb 5 Ostróda został przekazany pismem z dnia 06.12.2018 do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie Delegatura w Elblągu .

Właściwym do rozpatrzenia wniosku w części dotyczącej usunięcia drzew usytuowanych na działce nr 202/1 obręb 1 Ostróda jest Starosta Ostródzki.

Wobec powyższego po rozpatrzeniu przyczyn planowanej wycinki, w dniu 07.12.2018r. dokonano oględzin na gruncie.

Na działce nr 202/1 obręb I Ostróda spośród licznie występujących na gruncie zadrzewień do wycinki przedstawiono jedno drzewo z gatunku olsza czarna o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130cm wynoszącym 261cm, oraz jedno drzewo z gatunku lipa drobnolistna o obwodzie pnia 252cm. Drzewo z gatunku olsza czarna o wysokości ok. 15m posiada prosty, wychylony od pionu pień, który u podstawy jest silnie zmurszały. Na pniu do wysokości ok. 2,0m widoczne 3 niewielkie ubytki wgłębne. Pień drzewa do tej wysokości jest całkowicie pusty. Korona drzewa słabo wykształcona, rozbudowana w górnej części, bez stwierdzonego posuszu. Drugie z drzew z gatunku lipa drobnolistna o obwodzie pnia 252cm jest drzewem o wysokości dochodzącej do 20m. Pień prosty, rośnie pionowo. Od podstawy do wysokości ok. 3,0m w pniu występuje sporych rozmiarów ubytek całkowicie spróchniały w środku. Korona silnie rozbudowana. Drzewa rosną w parku na nabrzeżu jeziora Drwęckiego licznie odwiedzanym przez spacerujących. Naruszona statyka drzew grozi niekontrolowanym wyłamaniem, stanowią realne zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia.

W myśl art. 83c ust. I ustawy o ochronie przyrody organ wydający zezwolenie przeprowadził oględziny pod względem występowania w obrębie koron drzew gatunków chronionych. W ich trakcie nie stwierdzono żadnych gatunków roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową. W dniu oględzin, w najbliższym otoczeniu drzew nie stwierdzono obecności bobrów oraz ich żeremi.

Z uwagi na powyższe uznano wniosek o wydanie zezwolenia w części dotyczącej drzew usytuowanych na działce nr 202/1 obręb I Ostróda za zasadny.

Wycinka nie wpłynie negatywnie na walory przyrodnicze i krajobrazowe miejsca, skąd mają one zostać usunięte. Na gruncie występują liczne zadrzewienia. Wydanie zezwolenia na ich usunięcie nie zostało uzależnione od dokonania nasadzeń kompensacyjnych.

Zgodnie z art. 86 ust I pkt. 4 ustawy o ochronie przyrody nie pobiera się opłat za usunięcie drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych lub funkcjonowaniu urządzeń, o których mowa w art. 49 S 1 Kodeksu cywilnego.

Wobec powyższych, na podstawie 83 ust 1, art. 83c ust. l, art. 83d ust. 1, art. 86 ust. I pkt. 4 w związku z art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody należało orzec jak w sentencji decyzji.

 

 Wycinka drzew  Wycinka drzew  Wycinka drzew
 Wycinka drzew  Wycinka drzew  Wycinka drzew
 Wycinka drzew  Wycinka drzew  

 

Dodaj komentarz
Regulamin zamieszczania komentarzy

Niniejszy regulamin podaje jedynie wytyczne a nie ścisłe reguły dotyczące publikacji komentarzy. Użytkownik publikuje swoje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników.
Redakcja zastrzega sobie prawo do kasowania komentarzy bez podania przyczyny.
Użytkownik zamieszczając komentarz automatycznie wyraża zgodę na opublikowanie wypowiedzi zarówno w portalu jak i wykorzystaniu przez podmioty współpracujące.
Będziemy usuwać:
- komentarze zawierające treści sprzeczne z prawem
- komentarze zawierające treści propagujące przemoc i dyskryminację
- komentarze zawierające wulgaryzmy
- komentarze zawierające treści reklamowe
- spam
- komentarze zawierające wyłącznie odnośniki do innych stron
- komentarze zawierające treści obrażające inne osoby
- powtarzające się komentarze
- komentarze znacząco odbiegające od tematu

Wpisy zawierające uwagi, zastrzeżenia zarzuty lub inne treści pod adresem redakcji prosimy kierować bezpośrednio do redakcji. Umieszczone w komentarzach będą usuwane.

Poziom wypowiedzi zależy od osób piszących, dlatego zachęcamy do pisania zgodnie z zasadami ortografii a przede wszystkim na temat.

Komentarze są publikowane w sposób automatyczny niewymagający ingerencji administratora. Jeśli uważasz, że opublikowany komentarz łamie regulamin prosimy zgłosić ten fakt za pomocą odnośnika "Zgłoś administratorowi". Po zapoznaniu się zarówno z treścią komentarza jak i zgłoszenia administrator podejmie decyzję o zdjęciu komentarza z publikacji bądź pozostawieniu go.

Wszelkie kwestie sporne proszę kierować bezpośrednio do redakcji.

Administrator w sposób suwerenny i ostateczny podejmuje decyzję o zdjęciu komentarza z publikacji.
Jeśli z jakiegoś powodu nie zgadzasz się z podanymi tu wytycznymi nie zamieszczaj komentarza.


Regulamin obowiązuje od 2012-04-19