fbpx
Logo

Kiedy otwarcie basenu?

Basen w trakcie remontu
Basen w trakcie remontu
To pytanie zadaje sobie wielu mieszkańców Ostródy. Od dłuższego czasu staramy się uzyskać wiarygodną odpowiedź na to pytanie. Sprawdzamy, jak przebiega budowa i niestety mamy obawy, czy zakończenie nastąpi w tym roku. We wrześniu było opóźnienie w pracach. Jak jest teraz dowiemy się, kiedy urząd odpowie na nasze pytania.

W dokumentach przekazanych na początku października jest wiele niepokojących informacji. We wrześniu stan zaawansowania wielu etapów prac był poniżej 50%.

ROBOTY BUDOWLANE% zaawansowania robót

Tynki i okładziny ścienne

45,55%

Stolarka okienna i drzwiowa

0%

Wyposażenie: zespoły sanitarne i szatniowe, pom.gospodarcze

0%

 

TELETECHNIKA% zaawansowania robót

Okablowanie strukturalne

35,29%

System I&HAS

27,37%

System dozoru wizyjnego

4,65%

System ESOK

3,28%

System nagłośnienia

17,04%

Basenowa tablica informacyjna

9,99%

 

ROBOTY ELEKTRYCZNE% zaawansowania robót

Instalacje siłowe, gniazd wtykowych i wyrównawcz.

45,71%

 

ROBOTY SANITARNE% zaawansowania robót

Instalacja wodociągowa

Armatura instalacji wodociągowej

0%

Izolacje i przepusty

15,08%

Kanalizacja sanitarna

Armatura i wyposażenie

0%

Przepusty

15,50%

 

ROBOTY WENTYLACYJNE% zaawansowania robót

Urządzenia wentylacyjne

Dostawa i montaż central wentylacyjnych

0%

Dostawa i montaż klap przeciwpożarowych

50,00%

Dostawa i montaż: kurtyny, przepustnic, tłumików

0%

Dostawa i montaż pozostałych urządzeń wentylacyjnych

45,63%

W dokumentach znaleźliśmy też wzmiankę, że urząd z ponad miesięcznym opóźnieniem dostarczył wykonawcy wymagane dokumenty.

Wykonawca na naradzie złożył notatkę Zamawiającemu w której wskazuje, że przyczyną opóźnienia na budowie są braki w dokumentacji zamiennej w związku z Aneksem Nr 1 oraz opóźnienia w przekazaniu uzgodnienia p.poż co blokuje wykonywanie części robót i ich koordynację.
Zamawiający potwierdził brak winy Wykonawcy w fakcie, że uzgodnienie p.poż. zostało dostarczone z prawie miesięcznym opóźnieniem.

Wykonawca w piśmie przesłanym do urzędu (2018-09-21) informuje o opóźnieniach:

Uprzejmie, informujemy, że w związku z brakiem montażu stolarki zewnętrznej tj. okien, drzwi zewnętrznych i witryny leżących po stronie Zamawiającego w innym postępowaniu przetargowym, nie ma możliwości dotrzymania terminu zakończenia robót zgodnie z umową nr ZP.272.1.1.2018 z dnia 12.03.2018.
Powyższe, uniemożliwia zakończenie robót wykończeniowych, uruchomienia instalacji technologii basenowej oraz instalacji wentylacji mechanicznej i dokonania ich odbioru.
Niezbędny termin zakończenia robót umownych wynosi 21 dni roboczych od dnia zakończenia i odbioru montażu stolarki okiennej zewnętrznej.

Więcej szczegółów w załączonych dokumentach.

Pismo wykonawcy o opóźnieniach.

Raport nr 3 z postępu prac.

Nadal nie wiadomo, kto będzie zarządzał basenem. Ostateczna decyzja w tym zakresie zapadnie zapewne dopiero po zakończonych wyborach burmistrza.

Wysłałyśmy kolejny zestaw pytań do Urzędu Miejskiego w Ostródzie. Liczymy, że nie będzie zbędnej zwłoki w ich udostepnieniu. Mieszkańcy powinni poznać aktualny stan zawansowania prac, jak również termin otwarcia basenu.

 

OstrodaOnline.pl 2001 - 2019