fbpx
Logo

Kinga Wiśniewska – odpowiedzi na pytania

Kinga Wiśniewska - kandydat na burmistrza
Kinga Wiśniewska - kandydat na burmistrza
Odpowiedzi kandydatki na 12 pytań.

1. Czy w pierwszych dwóch latach od wyboru na burmistrza podejmie Pani/Pan działania zmierzające do wybudowania przynajmniej jednej nowej hali sportowej umożliwiającej uprawianie sportów typowo halowych?
Zanim zaczniemy myśleć o budowie kolejnych obiektów, sprawdźmy rzetelnie jak działają te, które już mamy. Rozmawiałam z przedstawicielami kilku klubów sportowych – jedni mówią nowa hala jest potrzebna, inni – że wystarczy dobrze wykorzystać to co już jest. A ponieważ obietnice bez oparcia w twardych danych są zwykłym populizmem - proponuję zacząć od sprawdzenia stopnia wykorzystania istniejących obiektów sportowych (do celów: komercyjnych i niekomercyjnych, sportu amatorskiego i wyczynowego). Warto też wiedzieć w jakim stopniu ze swoich obiektów popołudniami korzystają poszczególne szkoły, a w jakim zakresie szkolne sale sportowe wykorzystywane są przez kluby sportowe czy grupy mieszkańców. Dopiero takie dane dadzą rzetelne informacje o liczbie klubów, ale także liczbie osób korzystających z tych obiektów i ich potrzebach. Tym bardziej, że różne aktywności czy dyscypliny sportowe mają różne potrzeby. Warto ze środowiskiem sportowym zwyczajnie porozmawiać i poznać potrzeby poszczególnych klubów czy grup mieszkańców.
I dopiero gdy zbierze się te wszystkie dane można podjąć rozsądną, opartą na faktach decyzję – czy w Ostródzie potrzebujemy faktycznie nowego obiektu sportowego, czy tylko spójnego i efektywnego systemu zarządzania wykorzystaniem istniejących obiektów i koordynacji działań. Na pewno przydałby się miastu jeden elektroniczny system informacji o dostępności określonych sal czy obiektów tak żeby wszyscy mieszkańcy mieli wiedzę gdzie, kiedy i jakie zajęcia odbywają się w danym czasie. Byłoby to jednocześnie bardzo dobre narzędzie zarządzania tymi obiektami.

2. Proszę podać, kogo powoła Pani/Pan na zastępcę burmistrza lub uzasadnić odmowę podania nazwiska zastępcy?
Znaczenie mają kompetencje i umiejętności ludzi a nie ich nazwiska i takim kluczem będę się kierować przy doborze współpracowników, dlatego na decyzje personalne przyjdzie jeszcze czas. Największe zasoby są już w tej chwili dostępne w urzędzie, miejskich jednostkach i spółkach. Kluczowe jest żeby jak najlepiej wykorzystać tkwiący w tych ludziach potencjał.

3. Czy w ciągu 6 miesięcy od wyboru na burmistrza wprowadzi Pani/Pan w pełni przejrzysty, kompletny i prowadzony na bieżąco rejestr wszystkich umów zawieranych przez Urząd Miejski oraz jednostki podległe?
Oczywiście – ale po co czekać 6 miesięcy? Taka informacja powinna być dostępna, po prostu uzupełniana na bieżąco przez poszczególne komórki urzędu i widoczna dla wszystkich w Internecie. Mam nadzieję, że wiedząc o tym, że każdy wydatek jest jawny bardziej dba się o jego racjonalność i efektywność. To oszczędność i ochrona przed nieprawidłowościami.
Generalnie nowoczesne miasto potrzebuje systemów informatycznych do dobrego nim zarządzania. Jest to część idei smart city – i w tym kierunku mam nadzieję także zmierzać. Systemy takie usprawniając jednocześnie pracę urzędników czy pracowników innych jednostek miejskich powodują bezpośrednią dostępność informacji dla obywateli. Pisałam już o tym przy okazji wykorzystania obiektów czy hal sportowych, ale najlepszym tego przykładem może być aplikacja http://naprawmyto.pl, którą stworzyła i administruje zaprzyjaźniona z nami organizacja pozarządowa z Warszawy. Taka aplikacja ma za zadanie ułatwić komunikację mieszkańców z urzędem, zgłaszanie usterek bezpośrednio do odpowiedniej komórki, a tym samym ułatwia zarządzanie miastem. Co ważne jest to aplikacja działajaca już w wielu miastach w Polsce, przetestowana i ciągle rozwijana.

4. Czy w ciągu 6 miesięcy od wyboru na burmistrza opublikuje Pani/Pan zarządzenie dotyczące warunków technicznych dla nowych dróg rowerowych na terenie miasta Ostródy, w którym zostanie jednoznacznie wskazane, że nowe drogi rowerowe powinny być budowane wyłącznie z wykorzystaniem asfaltu lub innego materiału o parametrach do niego zbliżonych?
Skoro do tej pory nie wystarczały zalecania, standardy i wytyczne kształtowania infrastruktury rowerowej wydawane m.in. przez GDKiA czy nawet samą UE to może faktycznie takie posunięcie jest w naszym mieście konieczne. Z tym, że polityka rowerowa w Ostródzie powinna stać się elementem szerszej perspektywy dotyczącej zrównoważonego transportu. Chodzi o to żeby dać mieszkankom i mieszkańcom realny wybór sposobu przemieszczania się po mieście i obok samochodów zachęcać do komunikacji publicznej oraz korzystania z rowerów. System rozwiązań poprawiających drożność dróg (malejące korki), mających walor ekologiczny, ale też jak w przypadku korzystania z rowerów również aspekt prozdrowotny.
Na tle innych miast mamy mało dróg rowerowych – zwłaszcza tych biegnących przez miasto. I mają one niski standard ze względu na nawierzchnię, czyli kostkę betonową. Powinna ona jak najszybciej odejść w zapomnienie, gdyż jest najgorszym możliwym zastosowaniem dla nawierzchni rowerowej. GDDKIA co najmniej od 2012 r. rekomenduje jednoznacznie nawierzchnię asfaltową jako równiejszą, bezpieczniejszą, trwalszą, czytelniejszą dla użytkowników i TAŃSZĄ niż kostka betonowa („Opinia w sprawie typowych nawierzchni dróg dla rowerów” czy „Wytyczne dla infrastruktury pieszej i rowerowej”).
Ale nie tylko o sama nawierzchnię tu chodzi. Zasadniczym celem takiej polityki powinno być stworzenie w naszym mieście spójnego sytemu tras rowerowych, przebiegających przez najważniejsze szlaki komunikacyjne.
I oczywiście, trzeba pamiętać, że każde tego typu infrastrukturalne przedsięwzięcie wymaga konsultacji z mieszkańcami.

5. Czy Pani/Pana zdaniem budynek Szkoły Podstawowej nr 4 (ul. Kościuszki) od września 2019 roku powinien pozostać szkołą podstawową, czy jednak powinien być przekształcony na inne cele, jeśli tak, to jakie? Jakie działanie podejmie Pani/Pan w tej sprawie?
Zacznijmy od tego, że infrastruktura miejska ma służyć świadczeniu wysokiej jakości usług publicznych. Dotychczas ten budynek służył celom edukacyjnym i do takich celów jest przystosowany. Prognozy demograficzne dla Ostródy są nieubłagane. Główny Urząd Statystyczny w Prognozie ludności gmin na lata 2017-2030 przewiduje, że do 2030 roku będziemy mieli w Ostródzie niemal pół tysiąca mniej dzieci w wieku szkolnym. W połączeniu z wdrożoną reformą edukacji i likwidacją gimnazjów, w dłuższej perspektywie utrzymywanie szkoły w dwóch budynkach wydaje się niecelowe. Ale też takich decyzji nie można podejmować bez głębszego zastanowienia i bez szerszej analizy danych.
Zapewnienie najlepszej edukacji dla każdego jest ważną częścią naszych 11 Tez dla Ostródy. Oświata to nie tylko zasadnicza pozycja w budżecie Ostródy. Dla mnie to jedno z najważniejszych zadań miasta. Dzisiejsi uczniowie szkół podstawowych na rynek pracy wyjdą około 2030 roku. Czy wiemy jakie zawody pojawią się na rynku pracy, a jakie nie będą już potrzebne. Jakie umiejętności powinien mieć młody człowiek wchodzący na ten rynek? Kreatywne myślenie, zdolność do twórczego rozwiązywania problemów i pracy w zróżnicowanym środowisku, a także posiadanie wiedzy z różnych obszarów i dziedzin jest tym, czego już dziś najbardziej poszukują pracodawcy. I ten trend raczej się nie zmieni. Mi osobiście marzy się utworzenie Centrum Nauki i Kreatywnych Technologii, wspólnego dla wszystkich miejskich szkół ośrodka doskonalenia i wsparcia nauczycieli. Jednocześnie będącego miejscem zajęć dla dzieci i młodzieży, wykorzystującego nowoczesne osiągnięcia i metody nauczania. Stowarzyszenie RzeczJasna już w tej chwili prowadzi współpracę z Centrum Nauki Kopernik, a w ubiegłym roku prowadziliśmy Forum Edukacji Realnej, gdzie gościem była przedstawicielka modelowego przykładu takiego centrum - http://www.tumo.org.
Być może ten budynek będzie do tego dobrym miejscem. Ale trzeba to sprawdzić, zmapować zasoby i potrzeby – także w innych obszarach usług publicznych.

6. Czy po objęciu urzędu wystąpi Pani/Pan o zgodę rady i rozpocznie proces pozyskania budynków hali sportowej i dawnego pomieszczenie kina znajdującego się na terenie Czerwonych Koszar, a ewentualny proces zakupu poprzedzi szczegółową analizą kosztów i możliwości adaptacji na takie cele?
W naszym komitecie o Czerwonych koszarach myślimy w sposób zdecydowanie szerszy. Czerwone Koszary to nie tylko hala sportowa i dawne kino wojskowe. Cały kompleks Czerwonych Koszar powinien stanowić przedmiot zainteresowania Rady Miasta i o to będę zabiegać. To strategiczny teren do rozwoju sporej części miasta, swoiste subcentrum, którego właściwe wykorzystanie może zadecydować o dynamicznym rozwoju lub stagnacji nie tylko wschodnich kwartałów Ostródy, ale i całego miasta.
Nie ulega wątpliwości, że tak poważny proces o znaczeniu miastotwórczym, jakim byłoby włączenie Czerwonych Koszar do tkanki miejskiej, wymaga analiz finansowych oraz wypracowania koncepcji – takie działania podejmę bez zwłoki, mając świadomość ich wagi dla powodzenia rozwoju miasta. Koncepcję zagospodarowania tego obszaru będę chciała przeprowadzić we współpracy z mieszkańcami Ostródy, w formule nowoczesnych warsztatów planistycznych dla wszystkich grup interesariuszy, przy wsparciu kompetentnych ekspertów (zewnętrznych i wewnętrznych).

7. Jakie jest Pani/Pana zdanie na temat przekształcenia Polskiej Górki z obecnego stanu na cmentarz komunalny. Proszę o uzasadnienie.
Uważam, że pomysł odnowienia pochówków na Polskiej Górce jest chybiony. Przede wszystkim pamiętajmy, że ten cmentarz i brama nań prowadząca są wpisane do rejestru zabytków nieruchomych woj. warmińsko-mazurskiego (- cmentarz, k. XVIII, nr rej.: 3955 z 20.04.1988; - brama, 1834 r., nr rej.: 1965 z 14.08.1987). W związku z tym stanowią one dobro kultury i jako takie powinny podlegać szczególnej ochronie.
Istotny jest też aspekt przestrzenny. Myślmy o mieście jako o całości. Teren Polskiej Górki to zielony kompleks, stanowiący naturalne połączenie nabrzeża Jeziora Drwęckiego ze zdegradowanymi obecnie terenami dawnych koszar Bergkaserne (baza PKS/Mobilis) oraz innych terenów zdegradowanych wokół ulic Garnizonowej, Gizewiusza, Polnej, Przemysłowej czy Olsztyńskiej. Odnowienie pochówków spowoduje na wiele kolejnych lat jeszcze większe odcięcie i trwałe rozgrodzenie tych części miasta. Racjonalne byłoby raczej uporządkowanie Polskiej Górki i przekształcenie w urządzony teren zielony, z kilkoma lapidariami poświęconymi pamięci dawnych mieszkańców Ostródy. Przecież taki kompleks zieleni w środku miasta, w sąsiedztwie intensywnie wykorzystywanych przez samochody dróg, jest potrzebny chociażby dla lepszej jakości powietrza, którym oddychamy.

8. Kto Pani/Pan zdaniem powinien zarządzać basenem – zewnętrzny podmiot, spółka miejska (obecna, nowa), Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji? Proszę o krótkie uzasadnienie.
Obecne władze zakładają, że operator obiektu wybrany zostanie w drodze przetargu nieograniczonego. Wątpię żeby znalazł się chętny operator zewnętrzny – basen raczej nie będzie przedsięwzięciem dochodowym. Z punktu widzenia zarządzania, ale i marketingu i sprzedaży logicznym wydaje się żeby całą infrastrukturą sportową i rekreacyjną w mieście zarządzał jeden podmiot. Ułatwia to zarówno obsługę takich obiektów, może przynajmniej częściowo obniżyć koszty jak i daje szansę na pakietyzowanie usług. Ale to znowu jest kwestia głębszej analizy, bo tylko znając wszystkie dane można podjąć rozsądną, opartą na faktach decyzję.

9. Czy w ciągu 6 miesięcy od wyboru na burmistrza przeprowadzi Pani/Pan szerokie konsultacje społeczne w zakresie kompleksowego rozwiązanie komunikacji rowerowej w Ostródzie, ze szczególnym uwzględnieniem przebiegu tras i technologii ich wykonania?
To pytanie wiąże się bezpośrednio z odpowiedzią na pytanie nr 4.

10. Proszę o podanie trzech najważniejszych dla Pani/Pana priorytetów w pracy podczas nowej kadencji.
Po pierwsze, poniesienie jakości usług publicznych. Transport publiczny, szkoły podstawowe, przedszkola, żłobki, utrzymanie dróg, zieleni miejskiej, bezpieczeństwo, porządek i czystość w mieście. To tylko część z kilkudziesięciu różnych usług publicznych świadczonych przez miasto i jego jednostki. Przez ostatnie tygodnie szczególnie wiele osób skarżyło się nam na jakość tych usług i widać pilną potrzebę usprawnienia ich działania. W Ostródzie też już chyba wszyscy zapomnieli o tym, że do zadań miasta należy także ochrona zdrowia. Podstawowa opieka zdrowotna już od dawna prowadzona jest w Ostródzie przez podmioty prywatne. Ale miasto może wciąż wiele zdziałać w obszarze np. profilaktyki czy edukacji zdrowotnej. Bezpłatne szczepienia chroniące przed zakażeniem wirusem HPV (przyczyniającym się do powstawania nowotworów, w tym nowotworów szyjki macicy) – jak w pobliskiej Lubawie. Systematyczny program powrotu gabinetów stomatologicznych do szkół -jak w Ostrowie Wielkopolskim. To tylko przykłady działań innych miast, które chciałabym wprowadzić w Ostródzie.
Po drugie, przejrzystość działań i zwiększenie wpływu mieszkanek i mieszkańców na działanie miasta. Miastem nie zarządza się w pojedynkę. Mądre zarządzanie miastem może odbywać się tylko przy współudziale mieszkańców, a Ostródzianie zasługują na faktyczny udział w podejmowaniu decyzji o mieście. Budżet obywatelski czy inicjatywa lokalna mieszkańców to tylko przykłady stosowanych już z powodzeniem w Polsce rozwiązań, które chciałabym wprowadzić też w Ostródzie.
Trzeci priorytet to zmiana sposobu myślenia o mieście, patrzenie dalej niż tylko horyzont końca kadencji. Zmierzenie się z konsekwencjami aktualnych trendów demograficznych. Mamy coraz więcej starszych mieszkańców. W połączeniu z odpływem ludzi młodych stanowi to wyzwanie, któremu musimy jako miasto sprostać. Uporać musimy się także z procesem “rozlewania” się miasta na obszar Gminy wiejskiej Ostróda. Wiąże się to także z mniejszymi wpływami do budżetu miasta z tytułu podatków! To są ogromne wyzwania i tu są potrzebne rozwiązania systemowe i długofalowe – od rozsądnej polityki podatkowej, przez wsparcie przedsiębiorczości po system zachęt do pozostania i realizowania swoich celów życiowych w naszym mieście. To kilka punktów z naszych 11 Tez dla Ostródy: http://rzeczjasna.ostroda.pl/program/

11. Czy jest Pani/Pan za na pilnym rozpoczęciem procesu powiększenia granic miasta o tereny należące do gminy? Proszę o uzasadnienie.
Pracowałam przy takim projekcie w jednym z miast naszego województwa i mam świadomość jak taki proces wygląda „od kuchni” i, że jest on trudny do przeprowadzenia. Trzeba też podkreślić, że oprócz zmiany granic administracyjnych Opola, chyba nigdy w Polsce nie udało bez zgody obu samorządów tego dokonać. A, co oczywiste, bardzo rzadko samorząd chce się „pozbyć” części swojego terytorium. Niewątpliwie mamy u nas do czynienia z procesem suburbanizacji, czyli „rozlewania” się miasta. Wokół Ostródy, na terenie gminy wiejskiej powstały i powstają kolejne osiedla mieszkaniowe. Ich mieszkańcy w naturalny sposób ciążą do miasta - tu pracują, tu chcą posyłać dzieci do szkół, przedszkoli. Ale podatki płacą w gminie. To dla miasta duże wyzwanie, i zapewne czekają nas tu trudne rozmowy z władzami gminy.

12. Czy Pani/Pana zdaniem, biorąc pod uwagę obecną sytuację finansową miasta, podniesienie podatków lokalnych jest koniecznie i pilne? Proszę o uzasadnienie.
Bardzo ważne dla mnie jest szukanie sposobów na zwiększanie wpływów do budżetu, ale nie kosztem zwiększania obciążeń mieszkańców. Ostróda, w publikowanym co roku przez samorządowy magazyn Wspólnota rankingu zamożności samorządów w Polsce, wśród miast powiatowych zajmuje 219 miejsce na 267. W naszym województwie tylko jedno miasto powiatowe - Kętrzyn, ma mniejsze wpływy do budżetu w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Pozostałe miasta powiatowe radzą sobie w tej kwestii o wiele lepiej od Ostródy. Zresztą nie tylko miasta powiatowe, ale i inne mniejsze miejscowości w naszym regionie radzą sobie lepiej. W przeliczeniu na 1 mieszkańca większe wpływy do budżetu mają Kisielice, Mikołajki, Pasym, Orzysz, Lubawa czy Susz. Stąd pomysł na zintegrowany program zachęt do pozostania w Ostródzie. Mieszkańcy wyprowadzają się z naszego miasta, a z budżetu znikają dochody z tytułu udziału miasta w ich podatku dochodowym! Chcę prowadzić długofalową politykę podatkową i aktywnie zwiększać wpływy do budżetu, zatrzymać odpływ mieszkańców i zachęcać do sprowadzania się do Ostródy.
Stawiam na system zachęt. Od początku kampanii w naszych 11 Tezach dla Ostródy postulujemy wprowadzenie Karty Mieszkańca uprawniającej do różnego rodzaju ulg w korzystaniu z usług miejskich (np. darmowy transport, niższe ceny biletów na imprezy kulturalne itp). Kolejny nasz pomysł to Fundusz Stypendialny dla młodych, zdolnych Ostródzian. Realizacja miejskiej polityki mieszkaniowej, w tym wprowadzenie Miejskiego Programu Tanich Mieszkań na wynajem, na wzór innych miast w Polsce (np. Ostrowa Wielkopolskiego). Wsparcie dla osób chcących w Ostródzie rozpoczynać swój biznes. Liczę na to, że w dłuższej perspektywie przyniesie nam to tez realne korzyści w budżecie.

OstrodaOnline.pl 2001 - 2021