fbpx
Logo

Korki wyraźnie się zmniejszyły

Nowe rondo na ul. 11 Listopada
Nowe rondo na ul. 11 Listopada
W piątek 27 października 2017 r. oddano do użytku wyremontowany odcinek ulicy 11 Listopada. Nowe rondo, nowe zatoki, nowe chodniki. Jeździ się wyraźnie lepiej. Wjazd na ulicę Pieniężnego nie stanowi już większego kłopotu, a przejazd ul. 11 Listopada nie będzie niszczył zawieszenia. Wyraźnie też widać, że woda opadowa jest lepiej odprowadzana i nie zbiera na ulicy, jak miało to wielokrotnie miejsce przed remontem.

Ul. 11 Listopada po remoncie
Ul. 11 Listopada po remoncie
Za remont odpowiadało Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowalne Sp. z o.o. z Brodnicy. Prace budowlane zostały zakończone 26 października 2017 r., znacznie później niż wynikało to z umowy zawartej pomiędzy wykonawcą a Starostwem Powiatowym w Ostródzie. Opóźnienie w stosunku do terminu podanego w umowie wyniosło 40 dni.
Strony podpisały 3 aneksy do umowy w tym dwa zmieniające terminy zakończenia prac budowlanych. Aneks nr 2 przedłużający termin zakończenia prac budowlanych został podpisany dwa dni przed upływem terminu zakończenia prac budowlanych. Aneks nr 3 ponownie wydłużający termin zakończenia prac budowlanych został podpisany w dniu zakończenia prac budowlanych (zgodnie z aneksem nr 2).

Zgodnie z zamówieniem termin realizacji to 31 października 2017 roku w tym:
2017-10-16 - zakończenie prac budowlanych
2017-10-31 - zakończenie realizacji

Wykonawca zobowiązał się do skrócenia tego terminu o 30 dni i zgodnie z podpisaną umową Nr 262.3.2017.BŻ z dnia 14.03.2017 r. terminy realizacji zamówienia wyglądały następująco:
2017-09-16 - zakończenie prac budowlanych
2017-10-01 - zakończenie realizacji

Aneks nr 1/2017 (zawarty w dniu 19.04.2017 r.)
§ 1
Z uwagi na zwiększenie części zadania powierzonego podwykonawcy przy realizacji zadania pn.
Przebudowa ulicy powiatowej Nr 3032N 11 Listopada w Ostródzie zmianie ulega § 7 ust. 1 lit. a
umowy i otrzymuje on brzmienie:
1. Zamówienie Wykonawca zamierza wykonać przy udziale Podwykonawców.
Wyszczególnienie, która cześć zamówienia zostanie powierzona podwykonawcom:
a) roboty budowlane cześć robót z zakresu: sieci teletechnicznej, sieci wodociągowej, sieci
gazowej, robót drogowych.
§ 2
Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.

Aneks nr 2/2017 (zawarty w dniu 14.09.2017 r.)
§ 1
Z uwagi na konieczność zrealizowania zadania przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych niż wskazane w przedmiarze robót lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zmianie ulega termin wykonania zadania pn. Przebudowa ulicy powiatowej Nr 3032N 11 Listopada w Ostródzie. W przypadku zaistniałego przestoju w realizacji prac, okres przesunięcia terminu
zakończenia zadania równy będzie okresowi przestoju. W związku z powyższym § 3 ust. 3 niniejszej umowy otrzymuje brzmienie:
Termin wykonania zamówienia: Zakończenie: do 26.10.2017 r.
w tym:
a) Wykonanie roboty budowlanej do 19.10.2017 r.
b) Dostarczenie Podmiotowi reprezentującego Zamawiającego dokumentacji geodezyjnej powykonawczej (map geodezyjnych zatwierdzonych w Starostwie Powiatowym w Ostródzie) do 26.10.2017 r.
§ 2
Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.

Aneks nr 3/2017 (zawarty w dniu 19.10.2017 r.)
§ 1
Z uwagi na konieczność zrealizowania zadania przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych niż wskazane w przedmiarze robót lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zmianie ulega termin wykonania zadania pn. Przebudowa ulicy powiatowej Nr 3032N 11 Listopada w Ostródzie. W przypadku zaistniałego przestoju w realizacji prac, okres przesunięcia terminu
zakończenia zadania równy będzie okresowi przestoju. W związku z powyższym § 3 ust. 3 niniejszej umowy otrzymuje brzmienie:
Termin wykonania zamówienia: Zakończenia; do 26.10.2017r. w tym:
a) Wykonania roboty budowlanej do 26.10.2017 r.
b) Dostarczenie Podmiotowi reprezentującego Zamawiającego dokumentacji geodezyjnej powykonawczej (map) geodezyjnych zatwierdzonych w Starostwie Powiatowym w Ostródzie) do 26.10.2017 r.
§ 2
Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.

OstrodaOnline.pl 2001 - 2021