fbpx

Fatalne wyniki badań gleby i wody wokół wysypiska w Morlinach

Wysypisko w Morlinach. foto: OstrodaOnline.pl
Wysypisko w Morlinach. foto: OstrodaOnline.pl
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie potwierdza, że stan wody i gleby wokół wysypiska jest zły. Wyniki niektórych badań znacząco przekraczają normy. Próbki wody mają charakterystykę surowych ścieków. Sprawa jest bardzo poważna. Śmieci nadal zalegają w Morlinach. Postanowieniem Prokuratora Rejonowego w Ostródzie z dnia 9 maja 2014  wszczęte zostało śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków służbowych przez Starostę Ostródzkiego polegające na zaniechaniu usunięcia odpadów składowanych w warunkach zagrażających życiu i zdrowiu ludzi, tj, o czyn z art. 231 § kk w zw. a art. 183 §1 i 6 kk w zw z art. 11 § 2 kk.

Zastępca Prokuratora Rejonowego w Ostródzie Małgorzata Hrybek już w zeszłym tygodniu potwierdziła informację o wszczęciu śledztwa. W sprawie zbierane są materiały, m.in. dotyczące postępowania prokuratorskiego prowadzonego przez prokuraturę w Elblągu. Wyrokiem sądu dwaj dyrektorzy Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Ostródzie zostali skazani prawomocnymi wyrokami.

W dniu 22 maja zwróciłem się z prośbą do starostwa o komentarz starosty dotyczący wszczęcia śledztwa. Ponowną prośbę o komentarz wysłałem w dniu 28 maja. 30 maja rzecznik prasowy starosty Wojciech Gudaczewski odpowiedział, iż do starostwa nie wpłynęło żadne oficjalne pismo w sprawie rzekomego wszczęcia śledztwa przez Prokuraturę Rejonową w Ostródzie w sprawie niedopełnienia obowiązków służbowych przez Starostę Ostródzkiego. Rzecznik stwierdził jednocześnie, że zweryfikuje treść mojego zapytania i odpowie po uzyskaniu szerszej wiedzy w tym temacie.
Rzecznik ostródzkiego starosty nadmienił również, "że w 2014 roku Najwyższa Izba Kontroli dokonała sprawdzenia wszystkich czynności przeprowadzonych przez Starostę Ostródzkiego w zakresie byłej sortowni PUK w Morlinach. Inspektorzy pozytywnie ocenili wszystkie wykonane działania Starosty Ostródzkiego związane z usunięciem odpadów po byłej sortowni w Morlinach. W chwili obecnej trwają prace mające na celu uzyskanie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na wykonawstwo zastępcze".

Z dokumentów, do których dotarliśmy wynika, że kwietniowe badania w okolicach wysypiska nie dają podstaw do optymizmu.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
Analiza wyników badań próbek środowiskowych pobranych w dniu 2 kwietnia 2014
roku z posesji Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. 3 Maja 8, 14-100
Ostróda - Sortownia odpadów w Morlinach
Próbki pobrano:
1.    Z rozlewiska w centralnym miejscu sortowni (próbka nr 633) i z zagłębienia terenu powstałego na skutek wyjęcia płyt betonowych, przy silosach do gromadzenia odpadów (nr 634),
2.    Ze studzienki zbierającej wody opadowe na terenie zakładu (nr 635),
3.    Z wylotu z drenażu podziemnego do rowu otwartego poza terenem zakładu w kierunku południowo - wschodnim - próbka nr 636.
4.    Próbka gleby pobrana z dna rowu, 50 m od wylotu drenażu wprowadzającego wody opadowe z terenu sortowni (nr 637), próbka gleby pobrana 20 m w kierunku wschodnim - próbka odniesienia (nr 638),
5.    Próbka gleby pobrana 7 m od ogrodzenia wschodniej części sortowni (nr 639) i próbka gleby pobrana z 25 m od południowo-wschodniego narożnika sortowni - próbka odniesienia (nr 640).

Stan zanieczyszczenia próbek pobranych 2 rozlewiska i zagłębienia terenu oraz ze studzienki i z drenażu (próbki nr 633-636) oszacowano w odniesieniu do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. W sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984 z późn. zmianami).
Wyniki badań przeprowadzonych w kwietniu 2014 roku w próbkach o numerach od 633 do 636 wykazały znaczne przekroczenia zawartości substancji organicznych, wyrażonych wskaźnikami ChZT-Cr i OWO. Najwyższą wartość ChZT-Cr zanotowano w próbce nr 635, pobranej ze studzienki - 1013 mg O2/l (norma wg rozporządzenia - 125 mgO2/l). W pozostałych próbkach wartości kształtował się od 295 do 543 m O2/l. We wszystkich próbkach były przekroczone wartości ogólnego węgla organicznego; największe stężenie zanotowano w próbce nr 633, pobranej z rozlewiska 197 mg C/l (norma 30 mg C/l). Ponadto odnotowano przekroczenia azotu ogólnego w trzech próbkach - 633, 635, 636 (odpowiednio 56, 51, 50 mg N/l przy normie 30 mg N/l) i fosforu ogólnego w próbce ze studzienki – 20,5 mg P/l przy normie 2 mg P/l. We wszystkich próbkach pobranych w kwietniu2014 roku stężenie metali ciężkich  nie przekraczały wartości dopuszczalnych przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi.
Stan zanieczyszczenia gleb w próbkach pobranych w kwietniu 2014 roku (nr 637 – 640) określono w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 roku w sprawie jakości gleby oraz standardów jakości ziemi. W próbkach gleby o nr (637, 639 i 640 stężenia WWA (z wyjątkiem antracenu i benzo(a)fluorantenu) przekraczały normy dopuszczalne określone dla gleb typu B. Jedynie próbce gleby 638 (próbka odniesienia) nie stwierdzono przekroczeń WWA. Zanieczyszczenie węglowodorami C12 - C35 było bardzo wysokie we wszystkich próbkach, w glebie pobranej z dna rowu (próbka nr 637) wyniosła prawie 7 tys mg/kg (norma wynosi 50 mg/kg). Natomiast stężenie oznaczonych metali we wszystkich próbkach gleb nie przekroczyły dopuszczalnych norm.
Wody pobrane w próbkach 633-636 wykazywały stężenia substancji charakterystyczne dla ścieków surowych co jest szczególnie widoczne w wartości We wszystkich pobranych próbkach gleby stwierdzono przekroczenia poziomów dopuszczalnych węglowodorów c12-c35, a w próbkach o numerach 637, 639 | 640 wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w stężeniach, które mogą być spowodowane dzielnością zakładu.

Warto przypomnieć, że już w listopadzie 2012 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie zaistniałą sytuację na wysypisku w Morlinach określił jako jeden z najpoważniejszych problemów w zakresie gospodarki odpadowej, jaki miał miejsce w ostatnich latach na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
Komentarze  
# RE: Fatalne wyniki badań gleby i wody wokół wysypiska w MorlinachOstródzianin 2014-05-30 21:01
"Postanowieniem Prokuratora Rejonowego w Ostródzie z dnia 9 maja 2014 wszczęte zostało śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków służbowych przez Starostę Ostródzkiego polegające na zaniechaniu usunięcia odpadów składowanych w warunkach zagrażających życiu i zdrowiu ludzi, tj, o czyn z art. 231 § kk w zw. a art. 183 §1 i 6 kk w zw z art. 11 § 2 kk."
Ciekawe czy jak Starosta pójdzie teraz do aresztu to będzie mógł zabrać z sobą ten Złoty Krzyż zasługi który kilka dni temu otrzymał.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
# Niedopełnienie obowiązków vs. medali strumień ;-)Oj Wołodia 2014-05-30 22:22
Śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków służbowych przez Starostę Ostródzkiego??? Niezłe a piszą w gazecie że takie tam bla bla bla. Czyżby nasz wielikij nie był aż tak doskonały na jakiego pozuje ???
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
# Smieciostródzianin 2014-05-30 22:31 Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
# Kto zawiadomił prokuraturę?Czerepusiątko? 2014-05-30 22:31
Zastanawiam się na czyj wniosek prokuratura wszczyna postępowanie? I od razu moje podejrzenie pada na największego donosiciela w powojennej historii Ostródy.Moim zdaniem,po krótkim okresie zabunkrowania się, czrepusiatko powraca do dawnej wysokiej formy i znowu uprzejmie informuje.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
# SmieciPUK 2014-05-30 22:38
Spróbujcie wejść na teren prywatnej firmy. Wara od niej !!!! Nie mamy upadłości !!!!
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
# RE: Fatalne wyniki badań gleby i wody wokół wysypiska w MorlinachZadziwiające 2014-05-30 22:49
Przecież starostwo i gmina co roku tworzy rezerwę w budżecie na zarządzanie kryzysowe to czy sytuacja w Morlinach w ich mniemaniu nie jest sytuacją kryzysową?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
# RE: Fatalne wyniki badań gleby i wody wokół wysypiska w Morlinachmarek 2014-05-31 15:53
Stadionowy świr znowu nie wziął leków i kryminaliści włamują mu się na konto. Tego Pana trzeba przebadać psychiatrycznie.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
# RE: Fatalne wyniki badań gleby i wody wokół wysypiska w MorlinachRyszard Ochódzki 2014-06-01 17:53
Chłop spokojenie zwozi sobie opony na barykadę przeciwko zielonym ludzikom a tu takie świństwa mu robią. nieładnie nu nu nu
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
# RE: Fatalne wyniki badań gleby i wody wokół wysypiska w MorlinachKazik 2014-06-02 12:02
Setki tysięcy ton odpadów organicznych leży w Morlinach od lat pod gołym niebem. Największa katastrofa ekologiczna w powojennej historii Powiatu ostródzkiego a odpowiedzialny za to wszystko nasz Starosta otrzymuje w Belwederze złoty Krzyż zasługi. Co to wszystko ma znaczyć? Może właśnie Pan Prokurator nam to wyjaśni.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
# RE: Fatalne wyniki badań gleby i wody wokół wysypiska w MorlinachooOoo 2014-06-02 12:57
Czuję, ze przed samymi wyborami nagle znajdą się pieniądze, wywiozą śmieci, następnie zrobią imprezę na której sami sobie wręczą medale, a na GO napiszą artykuł wychwalający starostę pod niebiosa, bo to przecież tuba polityczna PO i tak to się skończy.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
# obiecankiTomasz 2014-06-02 19:31 Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
# od polbruka ucha nie zbrukaella 2014-06-02 21:13
hahaha to teraz wiadomo dla kogo Najmowicz wymienia chodniki. Pewnie chce zadbać o wygodę sekretarza - pasjonata muzyki chodnikowej hahahahaha
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
# Spokojnie, sprawa bedzie załatwionaŁubu dubu, łubu dubu 2014-06-03 09:30
Medal zobowiązuje więc bez paniki proszę. Podobno już dawno obiecał że przed wyborami wywiezie wszystkie śmieci. Taki jest plan ;-) Będzie za co chwalić, brawo bić, nieprawdaż?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
# dzywaja sie zaspani posiadacze koncepcji ekologiiczerepaccy 2014-06-03 21:59
O.o. pisalo juz na ten temat w 2013. To byla bombastyczna informacja: ostrodaonline.pl/... /...
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
# RE: Fatalne wyniki badań gleby i wody wokół wysypiska w Morlinachprawda 2014-06-06 16:41
Prawda jest taka,że i wócina fijasek i starostek wałodia brodziuk mają mieszkańców Morlin w głębokim poważaniu, jak zresztą w ich mniemaniu pozostałą chołotę z gminy i powiatu. Knują plany wyborcze jak sie załapać na kolejne kadencje, obiecać ciemnocie cokolwiek i trwać przy władzy i pienążkach, a mają im w tym pomóc czerepach i eden brandflower. Co za bagno polityczne PO!PIS
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
# RE: Fatalne wyniki badań gleby i wody wokół wysypiska w MorlinachRyszard Ochódzki 2014-06-08 23:03
Warte zobaczenia www.youtube.com/.../
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
# RE: Fatalne wyniki badań gleby i wody wokół wysypiska w MorlinachCzerepach 2014-06-08 23:07
Jak myślicie prawda to?

Jakiś czas temu złożyłem do burmistrza Najmowicza wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej wynagrodzenia i efektów pracy asystenta ds. społeczno-gospodarczych Wojciecha Januszkiewicza. Człowiek ten oddał swoje głosy z I tury wyborów burmistrzowskich Czesławowi Najmowiczowi (Prawo i Sprawiedliwość) w zamian za stanowisko (sprzedał się). Podczas referendum natomiast współpracował z Ruchem Palikota (dzisiejszy Twój Ruch). Nie trzeba być specjalnie odważnym we wnioskach, aby stwierdzić, że jest współodpowiedzialny za dzisiejszy stan władzy w mieście. Jego kilkadziesiąt tysięcy złotych było ważniejsze niż dobro miasta.

Burmistrz zasłonił się prawem i nie ujawnił wynagrodzenia oraz o dziwo również efektów pracy (pewnie ich nie było). Cytując niektórych radnych: chodziły plotki po UM, że człowiek ten za kilka tysięcy złotych miesięcznie wyręczał sekretarkę w parzeniu kawy. Dzisiaj na hasłach apolityczności (start w wyborach nie jest polityką), bezpartyjności (Ruch Palikota i PiS) oraz nowej jakości (obijanie się w UM za publiczne pieniądze to była stara jakość) człowiek ten zamierza zostać burmistrzem. Miasto jest w bardzo złym stanie (również przez Pana Januszkiewicza). Taki wybór nie byłby nawet przedłużeniem agonii Ostródy. To byłaby śmierć na miejscu zdarzenia.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
# RE: Fatalne wyniki badań gleby i wody wokół wysypiska w MorlinachTaczki 2014-06-09 20:26
Ja nie widzę innej możliwości pozbycia się tych odpadów jak zrobienie następnej akcji z taczkami. Te odpady z Morlin można zacząć wywozić taczkami pod Urząd Starosty. Na czele proponuję Panią Chrostowską-Makarę Maję. Ona ma już w tym duże doświadczenie. Jeżeli Starosta nie będzie na tę akcję reagował to można ciągle zwiększać ilość taczek aż do skutku. Co wy na to?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
# RE: Fatalne wyniki badań gleby i wody wokół wysypiska w MorlinachPRZYPMNIENIE 2014-06-09 22:50
www.youtube.com/.../
Warte przypomnienia !!!!!!
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
# RE: Fatalne wyniki badań gleby i wody wokół wysypiska w MorlinachCo dalej? 2014-06-11 13:36
Od tego oświadczenia mineło prawie 20 miesięcy i co?, nic nie zrobiono. Te taczki to dobra propozycja. Inaczej nic nie będzie. My tu w Morlinach już trzeci rok czekamy i wąchamy te smrody i co zrobić,jak długo jeszcze?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
# WYbory wkrótcePiotr 2014-06-15 23:41
Niedługo wybory na pewno ekipa rządząca na czele z Najmowiczem i Brodiukiem coś wymyśla bo do zwykłej pracy za 1200 to się nie nadają - a wystarczy że ludzie na nich nie zagłosują i co ci fachowcy poczną?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
# RE: WYbory wkrótcePiotruś 2014-06-16 07:31
Oj będzie twoje zdziwienie i to wielkie po 16 listopada. Myślę że Najmowicz i Brodziuk będą rozdawać karty. Ludzie mówią że Dąbrowski spalony, Kowalski nie ma szans (wiadomo dlaczego, afera w tamtym roku), Januszkiewicz to pionek Palikota a on jest skończony.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
# RE: WYbory wkrótceCzerepach 2014-06-16 07:48
Najmowicz i Broiduk to mogą rozdawać karty - przed sklepem w Wilkowyjach.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
# Uwaga naNajmowicza 2014-06-16 10:21
Fakt, że przy Najmowiczu można okna otwierać. Intelektualnym orłem nie jest. Ma natomiast parcie na władzę, poparcie kleru i jest cwany. Ten wioskowy roztropek wykiwał już i Dąbrowskiego i Januszkiewicza. Bezbłędnie korzystał i na braniu i na dawaniu politycznych łapówek.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
# RE: Fatalne wyniki badań gleby i wody wokół wysypiska w MorlinachCo dalej? 2014-06-17 16:17
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie potwierdza, że stan wody i gleby wokół wysypiska w Morlinach jest zły. Wyniki niektórych badań znacząco przekraczają normy. Próbki wody mają charakterystykę surowych ścieków. Sprawa jest bardzo poważna i to już od 3 lat. Czemu takich poważnych problemów nie uwzględnia się w tych rankingach?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz
Regulamin zamieszczania komentarzy

Niniejszy regulamin podaje jedynie wytyczne a nie ścisłe reguły dotyczące publikacji komentarzy. Użytkownik publikuje swoje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników.
Redakcja zastrzega sobie prawo do kasowania komentarzy bez podania przyczyny.
Użytkownik zamieszczając komentarz automatycznie wyraża zgodę na opublikowanie wypowiedzi zarówno w portalu jak i wykorzystaniu przez podmioty współpracujące.
Będziemy usuwać:
- komentarze zawierające treści sprzeczne z prawem
- komentarze zawierające treści propagujące przemoc i dyskryminację
- komentarze zawierające wulgaryzmy
- komentarze zawierające treści reklamowe
- spam
- komentarze zawierające wyłącznie odnośniki do innych stron
- komentarze zawierające treści obrażające inne osoby
- powtarzające się komentarze
- komentarze znacząco odbiegające od tematu

Wpisy zawierające uwagi, zastrzeżenia zarzuty lub inne treści pod adresem redakcji prosimy kierować bezpośrednio do redakcji. Umieszczone w komentarzach będą usuwane.

Poziom wypowiedzi zależy od osób piszących, dlatego zachęcamy do pisania zgodnie z zasadami ortografii a przede wszystkim na temat.

Komentarze są publikowane w sposób automatyczny niewymagający ingerencji administratora. Jeśli uważasz, że opublikowany komentarz łamie regulamin prosimy zgłosić ten fakt za pomocą odnośnika "Zgłoś administratorowi". Po zapoznaniu się zarówno z treścią komentarza jak i zgłoszenia administrator podejmie decyzję o zdjęciu komentarza z publikacji bądź pozostawieniu go.

Wszelkie kwestie sporne proszę kierować bezpośrednio do redakcji.

Administrator w sposób suwerenny i ostateczny podejmuje decyzję o zdjęciu komentarza z publikacji.
Jeśli z jakiegoś powodu nie zgadzasz się z podanymi tu wytycznymi nie zamieszczaj komentarza.


Regulamin obowiązuje od 2012-04-19